Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Valutarisico onder het NPC

Update Pensioentransitie

banner AIM Update Pensioentransitie

 

De meeste pensioenfondsen zijn gevoelig voor bewegingen in wisselkoersen omdat hun portefeuille deels bestaat uit niet-euro beleggingen. Ook onder het nieuwe pensioencontract blijft het van belang om beleggingsrisico’s, zoals valutarisico, goed te beheersen.

 

We geven de voorkeur voor een valuta afdekking van 100% voor vastrentende waarden en 50% voor aandelen voor zowel de Flexibele Premieregeling (FPR) als de Solidaire Premieregeling (SPR). Wij bevelen aan dit beleid uniform toe te passen op alle cohorten.

 

Lees meer in de update pensioentransitie Valutarisico’s onder het NPC (pdf).