Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Achmea IM 50 Year Overlay Fund

Het Fonds heeft als doel om partijen te helpen de rentegevoeligheid op het 50-jaars punt van de rentetermijncurve af te dekken door als fonds rentegevoeligheid naar het 50-jaars punt op de Euribor 6-maands renteswap curve te bieden.

Fondsfeiten

 

Achmea IM heeft 5 verschillende overlay fondsen opgezet die ieder renterisico op een bepaald segment van de Europese rentetermijncurve bieden. De doelstelling is om institutionele partijen te helpen met het afdekken van haar renterisico. Dit specifieke Fonds heeft als doel om partijen te helpen de rentegevoeligheid op het 50-jaars punt van de rentetermijncurve af te dekken door als fonds rentegevoeligheid naar het 50-jaars punt op de Euribor 6-maands renteswap curve te bieden.

 

Het beleggingsuniversum bestaat uit Rente swaps, Staatsobligaties, Deelnemingen in Euro Local Government Loans Fund/Euro Money Market Fund en Liquide middelen.

 

Fondsinformatie t/m 31 augustus 2023
Fondsnaam Achmea IM 50 Year Overlay Fund
Vestigingsland Nederland
Oprichtingsdatum 20-9-2017
Beleggingscategorie LDI Overlay
ISIN Code NL0015436254
Totale fondsgrootte 22.895.996
Aantal uitstaande participaties 269.514
Intrinsieke waarde 84,95
Basisvaluta EUR
Rechtsvorm Fonds voor gemene rekening
Beursnotering Nee
Dividend uitkerend Nee
Lopende kosten factor 0,20%
Liquiditeit Dagelijks
Portefeuillemanager Christov Kleijn
Benchmark n.v.t.

 

*Transactiekosten gedurende verslagperiode 1-1-2021 t/m 31-12-2021

De actuele toe- en uittredingskosten vindt u op de pagina Koersinformatie.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor dit beleggingsfonds is een prospectus beschikbaar met daarin meer informatie over het beleggingsbeleid, de kosten en de risico’s. Het prospectus is te lezen en te downloaden op deze website.

Lees het prospectus voordat u besluit het fonds te kopen.

Contactpersoon

Mark Bakker
Mark Bakker

Business Development Director

+31610185194