Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Achmea IM 10 Year Overlay Fund

Het Fonds heeft als doel om partijen te helpen de rentegevoeligheid op het 10-jaars punt van de rentetermijncurve af te dekken door als fonds rentegevoeligheid naar het 10-jaars punt op de Euribor 6-maands renteswap curve te bieden.

Fondsfeiten

 

Achmea IM heeft 5 verschillende overlay fondsen opgezet die ieder renterisico op een bepaald segment van de Europese rentetermijncurve bieden. De doelstelling is om institutionele partijen te helpen met het afdekken van haar renterisico. Dit specifieke Fonds heeft als doel om partijen te helpen de rentegevoeligheid op het 10-jaars punt van de rentetermijncurve af te dekken door als fonds rentegevoeligheid naar het 10-jaars punt op de Euribor 6-maands renteswap curve te bieden.

 

Het beleggingsuniversum bestaat uit Rente swaps, Staatsobligaties, Deelnemingen in Euro Local Government Loans Fund/Euro Money Market Fund en Liquide middelen.

 


Fondsinformatie
Vestigingsland Nederland
Aanvangsdatum -
Beleggingscategorie Matching
Fondsgrootte 0
Aantal participaties 0
Valuta EUR
Rechtsvorm Besloten Beleggingsfonds
Beursnotering Nee
Dividend uitkerend Nee
Lopende Kosten 0,20%
Toetredingskosten €0,07 per participatie
Uittredingskosten €0,07 per participatie
Liquiditeit Ten minste maandelijks
Portefeuillemanager Konrad Bassett
Benchmark n.v.t.

Contactpersoon

Mark Bakker
Mark Bakker

Business Development Director

+31610185194