Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Escalatiestrategie

Intensiveren van de dialoog, stapsgewijs de druk opvoeren en mogelijke toekomstige uitsluiting.

 

Achmea IM hanteert een escalatiestrategie waarin verschillende onderdelen van active ownership elkaar versterken. De escalatie strategie wordt ingezet wanneer engagement niet het gewenste effect heeft of als er onvoldoende voortgang wordt geboekt. De escalatiestrategie passen wij toe bij zowel thematisch als normatief engagement.

 

Stapsgewijze aanpak van het intensiveren van de dialoog

In een eerste fase van meer intensieve dialoog gebruiken we instrumenten als het opstellen van brieven aan het bestuur en het benaderen van meerdere contactpersonen binnen de organisatie. Bij onvoldoende vooruitgang kan dat er ook toe leiden dat we vragen stellen tijdens aandeelhoudersvergaderingen of de onderneming informeren over onze voorgenomen tegenstem. Daarbij werken we ook samen met andere aandeelhouders om onze stem kracht bij te zetten.

 

In een tweede fase van de escalatiestrategie maken we onder andere gebruik van:
•  Indienen van aandeelhoudersresoluties. Deze worden dan ter stemming gebracht tijdens de aandeelhoudersvergadering. Ook hier werken we samen met andere Ook hier werken we samen met andere beleggers.
•  Investor statements/publiek statement.
•  Tegenstemmen bij voorstellen voor bestuurdersbenoemingen en beloningsbeleid.
•  Informeren over mogelijke uitsluiting.

 

Of en wanneer we besluiten om uiteindelijk tot uitsluiting over te gaan, is iets waar we op voorhand geen uitspraken over doen. Het is onze intentie om zolang mogelijk onze invloed uit te blijven oefenen om de gewenste veranderingen tot stand te brengen. Dat hoort bij onze rol als betrokken aandeelhouder en deze is gericht op langetermijnwaardecreatie voor zowel de onderneming als de aandeelhouders.

 

Bekijk de video over impact met stemmen en engagement.

 

Renier Brenninkmeijer
Renier Brenninkmeijer

Business Development Director

+31620138474