Mededeling 30 juni 2016 inzake voornemen wijziging op- en afslagen subfondsen Achmea paraplu fonds A

 

Zeist, 30 juni 2016


Achmea Investment Management B.V. deelt mee dat het voornemen bestaat om de op- en afslagen van de hieronder genoemde subfondsen van Achmea paraplu fonds A, hieronder ook ‘fonds’ of ‘fondsen’ genoemd, te wijzigen met ingang van 1 augustus 2016.
 
Achmea mixfonds zeer voorzichtig A (serie 1)
Achmea mixfonds voorzichtig A (serie 2)
Achmea mixfonds gemiddeld A (serie 3)
Achmea mixfonds zeer ambitieus A (serie 5)
Achmea investment grade bedrijfsobligaties fonds A (serie 7)
Achmea wereldwijd aandelen fonds A (serie 8)

 

Zoals opgenomen in het prospectus van Achmea paraplu fonds A, wordt bij uitgifte en inkoop van participaties in de fondsen een opslag respectievelijk een afslag toegepast op de vastgestelde intrinsieke waarde met het doel om de zittende beleggers te beschermen tegen kosten die drukken op het betreffende fonds als gevolg van toe- of uittredende beleggers. Na evaluatie is gebleken dat de kosten die worden gedekt uit de op- en afslagen bij vier fondsen hoger zijn geworden en bij twee fondsen lager zijn geworden. De op- en afslag percentages worden per 1 augustus 2016 als volgt aangepast:

 

Tabel A: Fondsen waarvan de op- en afslag wordt verhoogd:

Fonds vanaf 1 mei 2016 vanaf 1 augustus 2016
Achmea mixfonds zeer voorzichtig A (serie 1) 0,179% 0,185%
Achmea mixfonds voorzichtig A (serie 2) 0,196% 0,201%
Achmea mixfonds gemiddeld A (serie 3) 0,213% 0,217%
Achmea investment grade bedrijfsobligaties fonds A (serie 7) 0,207% 0,232%

 

 

De voorgenomen wijzigingen met betrekking tot de fondsen in tabel A houden in dat lasten worden opgelegd aan de deelnemers in de zin van artikel 4:47 lid 4 Wft en de deelnemers kunnen in de periode vanaf heden tot 1 augustus 2016 onder de gebruikelijke voorwaarden uittreden.

 

Tabel B: Fondsen waarvan de op- en afslag wordt verlaagd:

Fonds vanaf 1 mei 2016 vanaf 1 augustus 2016
Achmea mixfonds zeer ambitieus A (serie 5) 0,244% 0,240%
Achmea wereldwijd aandelen fonds A (serie 8) 0,155%

0,151%

 

 

De voorgenomen wijzigingen met betrekking tot de fondsen in tabel B hebben geen nadelige gevolgen voor de rechten of verplichtingen van de deelnemers.

 

In het aanvullende prospectus van Achmea paraplu fonds A worden de wijzigingen verwerkt op 1 augustus 2016.

 

Een besluit van Achmea Investment Management B.V. tot wijziging dat niet afwijkt van dit voorstel zal niet separaat bekend worden gemaakt maar als onderdeel van de gewijzigde voorwaarden, in de vorm van verwerking in het aanvullende prospectus van Achmea paraplu fonds A op 1 augustus 2016 beschikbaar zijn op de website: www.achmeainvestmentmanagement.nl/particulier.

 

De Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) is van dit voorstel in kennis gesteld.

 

Zeist, 30 juni 2016

Achmea Investment Management B.V., beheerder van Achmea paraplu fonds A

De directie