Achmea Beleggingsfondsen N.V.: datum opheffing en beëindiging beursnotering

 

Amsterdam, 9 oktober 2015


Datum opheffing Achmea Beleggingsfondsen N.V.

 

Tijdens de buitengewone algemene vergadering van Achmea Beleggingsfondsen N.V., gehouden op 27 augustus 2015, is besloten tot de opheffing van Achmea Beleggingsfondsen N.V., een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (“de Vennootschap”) per een nader door Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. ("ABB") vast te stellen datum.

Na een zorgvuldige afweging van de belangen die in dit kader een rol spelen, en meer in het bijzonder de belangen van de aandeelhouders van de Vennootschap, heeft ABB besloten tot het vaststellen van de definitieve datum van de voorgenomen opheffing op donderdag 12 november 2015 (tenzij de directie van de Vennootschap naar aanleiding van bijzondere omstandigheden vaststelt dat de datum van opheffing wordt verplaatst indien zulks in het belang van de aandeelhouders in de Vennootschap is).  Op deze datum zullen de houders van aandelen recht krijgen op een uitkering in geld of op een alternatieve uitkering (als omschreven in de door aandeelhouders ontvangen persoonlijke brief dan wel het informatiememorandum dat op 10 juli 2015 gepubliceerd is op deze website). De hierboven genoemde datum zal eveneens aan de aandeelhouders worden medegedeeld door een advertentie in het landelijk verspreid dagblad Trouw, te plaatsen op 20 oktober 2015.

 

 

Beëindiging beursnotering Achmea Beleggingsfondsen N.V.

 

In verband met de voorgenomen opheffing per 12 november 2015 heeft ABB eveneens besloten tot het beëindigen van de notering van de aandelen in de uitstaande series van de Vennootschap per deze datum. Het betreft de volgende fondsen:
 
Serie 1 (Achmea Nederland Aandelenfonds)
Serie 2 (Achmea Eurolanden Aandelenfonds)
Serie 3 (Achmea Wereld Aandelenfonds)
Serie 4 (Achmea Eurolanden Obligatiefonds)
Serie 5 (Achmea Eurolanden Mixfonds)

 

Ter uitvoering van deze opheffing is een verzoek tot beëindiging van de beursnotering van bovengenoemde fondsen ingediend bij Euronext Amsterdam.

 

Het voornemen tot de beëindiging van de beursnotering houdt een wijziging van de voorwaarden in met betrekking tot een deelname in de Vennootschap. De Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) is in kennis gesteld van de voorgenomen definitieve datum van de opheffing, 12 november 2015, en de daarmee verband houdende wijzigingen (waaronder de wijziging van het prospectus en de beoogde beëindiging van de beursnotering per dezelfde datum). Tenzij de directie van de Vennootschap naar aanleiding van bijzondere omstandigheden vaststelt dat de datum van opheffing wordt verplaatst (indien zulks in het belang van de aandeelhouders in de Vennootschap is) wordt van de beëindiging van de beursnotering zelf geen nadere mededeling gedaan.

 

Amsterdam, 9 oktober 2015
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V.
De directie