Privacy statement Achmea Investment Management B.V.

 

Uw gegevens in vertrouwde handen

Belegt u in ons product of neemt u een financiële dienst bij ons af of heeft u op een andere manier contact met ons? Dan hebben wij uw gegevens nodig. Wij vinden het belangrijk dat u weet wat wij met uw persoonsgegevens doen en wat uw rechten zijn. Zodat u erop kunt vertrouwen dat uw gegevens bij ons in goede handen zijn.

 

Welke gegevens gebruiken wij?

Meestal vragen wij om uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Soms vragen wij ook om andere gegevens. Zoals een kopie van uw identificatiebewijs. Het verschilt per product of dienst welke gegevens wij nodig hebben. Meestal geeft u uw gegevens zelf aan ons door. Soms krijgen wij uw gegevens op een andere manier. Wij vragen bijvoorbeeld in sommige gevallen een uittreksel bij de Kamer van Koophandel op.

 

Wij gebruiken ook cookies

Wij maken alleen gebruik van cookies die zeer weinig invloed hebben op uw privacy, om deze website goed te laten werken. Hierbij worden geen persoonsgegevens van u verwerkt. U leest wat cookies zijn en hoe wij met cookies omgaan in ons cookiebeleid.

 

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Wij gebruiken bijvoorbeeld uw gegevens om:

• u een product of dienst aan te bieden. Hiervoor kunnen wij ook gegevens gebruiken die wij van u op internet vinden
• een product of dienst af te sluiten
• een overeenkomst met u aan te gaan en uit te voeren
• uw behoeften en voorkeuren in kaart te brengen
• onze producten en diensten beter op uw behoeften aan te laten sluiten
• u op het juiste moment een persoonlijk aanbod te doen
• een schatting te maken van onze risico’s
• fraude tegen te gaan en fraudegevallen af te handelen. In een fraudeonderzoek kunnen wij ook gegevens gebruiken die wij over u op internet vinden
• wetenschappelijk onderzoek, statistisch onderzoek en marktonderzoek te doen
• ons aan de wet te houden
• bij te houden hoe en wanneer wij contact met u hebben.

 

De complete lijst vindt u hier.

 

Welke contactmomenten leggen wij vast?

Wij leggen vast wat wij met u afspreken. En we gebruiken onze contactmomenten om onze communicatie te verbeteren. Dit zijn bijvoorbeeld contactmomenten die wij vastleggen:

• brieven en e-mails die wij sturen en van u ontvangen
• telefoongesprekken en chats
• wat u op onze websites doet en bekijkt
• wat u in onze app doet en bekijkt
• ons contact via social media, zoals Facebook, Twitter en WhatsApp
• bezoeken van onze accountmanagers, account CIO’s en Business Development Directors.

 

Achmea B.V. is verantwoordelijk

Achmea Investment Management is een bedrijfsonderdeel van de Achmea groep. Achmea B.V. is voor alle bedrijfsonderdelen van de Achmea groep verantwoordelijk voor een goede verwerking van persoonsgegevens.

 

Van wie krijgen wij uw gegevens en met wie delen wij die?

Soms geven wij uw gegevens door. En soms controleren wij uw gegevens bij andere bedrijven. Wij verkopen uw gegevens niet. Wij kunnen gegevens onder andere uitwisselen met:

• andere bedrijfsonderdelen van de Achmea groep
• onze leveranciers en zakelijke partners, zoals buitenlandse banken en toezichthouders (o.a. DNB en AFM)
• Belastingdienst
• advocaten, gerechtelijke instanties en klachtinstanties in het kader van een geschil.

 

De complete lijst vindt u hier.

Als het nodig is gegevens door te geven naar ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte (EER), doen wij dat zeer zorgvuldig. Binnen de EER gelden dezelfde privacyregels ingevolge de Algemene verordening gegevensbescherming.

 

Hoe zorgen wij dat uw gegevens veilig zijn bij ons?

Onze websites, app en IT-systemen zijn goed beveiligd. En wij nemen steeds maatregelen om misbruik van uw gegevens te voorkomen. Ook onze medewerkers hebben duidelijke instructies gekregen hoe zij om moeten gaan met uw gegevens.

 

Wij zijn extra voorzichtig met gevoelige gegevens

Onder gevoelige gegevens verstaan wij bijvoorbeeld:

• Burgerservicenummer (BSN)
• bankgegevens
• gegevens van strafrechtelijke aard.

 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens zolang wij die nodig hebben. Of zolang verplicht is voor de wet. Daarna verwijderen wij uw gegevens, of wij maken uw gegevens anoniem. Als wij uw gegevens anoniem maken, dan verwijderen wij alle gegevens die naar u verwijzen. De gegevens kunnen niet meer aan u gekoppeld worden. De anonieme gegevens helpen ons een beter beeld te krijgen van onze klanten, producten en diensten.

 

Regels en wetten voor privacy

Wij houden ons aan de wetten en regels voor privacy. Het gaat dan onder andere om:

• de Algemene verordening gegevensbescherming
• de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming
• het Protocol Incidenten Waarschuwingssysteem Financiële Instellingen
• de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek
• de Telecommunicatiewet.

 

Uw rechten

Uw rechten zijn in de wet geregeld. U mag:

• uw gegevens bij ons opvragen ter inzage. U kunt inzage verkrijgen in bijvoorbeeld uw persoonsgegevens die wij verwerken, waarvoor wij die gegevens gebruiken, met wie wij die gegevens uitwisselen en hoe lang die gegevens door ons worden bewaard;
• uw gegevens laten veranderen als die niet kloppen.
• uw gegevens laten verwijderen. Het komt vaak voor dat wij uw gegevens niet kunnen verwijderen. Bijvoorbeeld omdat wij uw gegevens nog nodig hebben. Of om ons aan een wet te houden.
•  bezwaar maken tegen bepaald gebruik van uw gegevens. Als u bijvoorbeeld geen e-mails met aanbiedingen meer van ons wilt ontvangen. In onze e-mails staat een link waarmee u zich kunt afmelden. U mag ook bellen. In andere gevallen geeft u duidelijk aan waarom u bezwaar maakt zodat wij dit kunnen beoordelen.
• uw toestemming intrekken. Hebt u ons toestemming gegeven om uw gegevens te gebruiken? Dan mag u uw toestemming later weer intrekken. Wij gebruiken uw gegevens vanaf dat moment niet meer, tenzij wij uw gegevens nog nodig hebben en de wet ons de verwerking van deze gegevens toestaat.
• uw gegevens overdragen. Wanneer u gegevens aan ons hebt gegeven met uw toestemming of op basis van onze overeenkomst, kunt u deze gegevens (laten) overdragen kan aan een andere partij of aan uzelf.
• het gebruik van uw gegevens tijdelijk beperken. Bijvoorbeeld als u bezwaar hebt gemaakt tegen gebruik van uw gegevens.

 

Laat het ons weten als u gebruik wilt maken van uw rechten

Stuur ons een brief of een e-mail. En stuur een kopie van uw paspoort of ID-kaart mee. Wilt u uw Burgerservicenummer (BSN) en pasfoto alstublieft onleesbaar maken? Wij reageren binnen een maand na ontvangst van uw brief of e-mail.

 

U kunt een brief sturen naar:
Achmea Investment Management B.V.
T.a.v. de Privacy contactpersoon
Postbus 866
3700 AW Zeist

Of stuur een e-mail naar: Privacy.achmeaim@achmea.nl

 

Heeft u een vraag, tip of klacht?

Ook met een vraag, tip of klacht kunt u contact opnemen met de Privacy contactpersoon van Achmea Investment Management. Eventueel kunt u terecht bij de Functionaris Gegevensbescherming van Achmea via privacymanager@achmea.nl.

U kunt ook een brief sturen naar:
Achmea B.V.
T.a.v. de Privacy manager
Compliance
Postbus 866
3700 AW Zeist

 

Komen wij er samen niet uit? U kunt uw klacht dan voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wij kunnen dit privacy statement veranderen

Dat mag bijvoorbeeld als wet- of regelgeving verandert. Of als wij nieuwe producten of diensten ontwikkelen.
Op onze website vindt u altijd de laatste versie. Deze versie is van 28 mei 2020.