Fondsinformatie

Achmea opkomende markten aandelen fonds

 

Het fonds belegt voornamelijk in euro en dollar genoteerde staatsobligaties van opkomende landen. Daarnaast wordt belegd in euro en dollar genoteerde bedrijfsobligaties, welke zijn voorzien van staatsgarantie, van opkomende landen. Tot de opkomende markten worden met name gerekend de landen in Zuid-Amerika, Azië en Oost-Europa. De benchmark van het fonds wordt gebruikt als vergelijkingsmaatstaf voor het rendement en voor het bepalen van het beleggingsuniversum van het fonds. Bij het uitvoerend vermogensbeheer wordt de benchmark van het fonds zo goed mogelijk gevolgd, met inachtneming van de aanpassing van het beleggingsuniversum die ontstaat door toepassing van het MVB-beleid van Achmea IM. Hierdoor zal naar verwachting het rendement van het fonds afwijken van het rendement van de benchmark.

 

Deze pagina is gewijzigd op 30 september 2022

Duurzaamheidskenmerken

Het Maatschappelijk Verantwoord Beleggen beleid is van toepassing. In het Basis Prospectus leest u hier meer over. Voor dit fonds acht de beheerder het integreren van duurzaamheidsrisico's in het beleggingsproces relevant. Immers, er wordt belegd in één beleggingsinstelling, die ESG-kenmerken promoot dan wel een duurzaamheidsdoelstelling heeft. Hiermee classificeert dit fonds als artikel 8 onder SFDR.

 

De afkorting ESG is een term die verband houdt met duurzaam beleggen en staat voor Environmental (milieu), Social (maatschappij) & Governance (bestuur). ESG-kenmerken worden gebruikt om bepaalde beleggingen op duurzaamheid te beoordelen.

Landenuitsluitingen

Wij sluiten overheden van landen uit:

 

• Waar machthebbers op systematische wijze de fundamentele mensenrechten op grove wijze schenden (Sanctiewet 1977 biedt een belangrijk handvat hiervoor).

• Waar het non-proliferatieverdrag wordt geschonden (Sanctiewet 1977 biedt een belangrijk handvat hiervoor).

• Met slechte prestaties op het gebied van mensenrechten, arbeidsrechten en corruptie volgens de Freedom in the World index, de ITUC Global Rights index en de Corruption Perception Index, en

• Bedrijven in die landen waar het uitgesloten land een meerderheidsbelang heeft zoals beschreven in het MVB-beleid.

 

Staatsobligaties van landen worden uitgesloten van beleggingen, wanneer in deze landen structureel internationale conventies en verdragen niet nageleefd worden. Voor het landenbeleid worden onderstaande conventies en verdragen in acht genomen:

 

• De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (mensenrechten).

• Fundamentele Principes en Rechten op het Werk (arbeidsnormen).

• Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie (anti-corruptie).

 

De onderzoeksresultaten uit de indices van de volgende instituten zijn relevant en bruikbaar bevonden om te bepalen in welke mate de conventies en verdragen in de individuele landen nageleefd worden:

 

a. 1 Freedom House met de Freedom in the World index ten aanzien van mensenrechten.

b. 1 ITUC met de ITUC Global Rights index ten aanzien van arbeidsnormen.

c. 1 Transparency International met de Corruption Perception index ten aanzien van anti-corruptie.

 

Voor het landenbeleid worden minimumeisen gesteld aan de prestaties op de bovengenoemde indices. Als normering geldt:

 

a. 2 De vrijheid-rating in de Freedom in the World index dient < 7 te="">

b. 2 De ITUC rating in de ITUC Global Rights index dient < 5+ te="">

c. 2 De CPI score in de Corruption Perception index dient > 19 te zijn.

 

Indien een land op één van de drie indices niet voldoet aan de normering komt het land in aanmerking voor uitsluiting. Hiertoe bepalen wij jaarlijks aan het eind van het jaar de prestaties van de individuele landen op bovengenoemde indices.

 

Indien de prestatie van een land niet voldoet aan de normering wordt dit land toegevoegd aan of gehandhaafd op de lijst van uitgesloten landen. Posities in dit land worden verkocht. Indien de prestatie van een land wel weer voldoet aan de normering wordt het land verwijderd van de lijst van uitgesloten landen. Posities in dit land mogen dan weer opgebouwd worden.

 

Het fonds hanteert de Bloomberg Barclays Euro Agg Treasury GDP Weighted 75% Core + 25% Non-core Total Return Index als benchmark. Deze benchmark is een customized index die wij gebruiken voor performancevergelijking. Deze benchmark is niet specifiek gericht op ESG-kenmerken die door dit fonds gepromoot worden. De methodiek van de benchmark-leverancier is beschikbaar via de website van Bloomberg.

 

Het fonds hanteert de JP Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified Total Return (EUR hedged) als benchmark. Deze benchmark is een brede standaard markt index die wij gebruiken voor performancevergelijking. Deze benchmark is niet specifiek gericht op de ESG- kenmerken die door dit fonds gepromoot worden. De methodiek van de benchmark-leverancier is beschikbaar via de website van MSCI.

Bedrijfsuitsluitingen

We kiezen ervoor niet te beleggen in ondernemingen met betrokkenheid bij controversiele wapens, tabak en ondernemingen die omzet behalen uit de winning en/of elektriciteitsopwekking van fossiele brandstoffen zoals beschreven in het MVB-beleid. De ondernemingen waarin belegd wordt voldoen aan de praktijken van goed bestuur.

 

Ondernemingen of uitgevende instellingen komen ook in aanmerking voor uitsluiting van beleggingen, wanneer deze structureel internationale normen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen niet respecteren. Hiervoor wordt specifiek de naleving van internationale normen op het gebied van mensenrechten, arbeidsnormen, milieubescherming en anticorruptie beoordeeld. Deze normen zijn uiteengezet in:

 

• De 10 Global Compact principes van de Verenigde Naties.

• De OESO richtlijnen voor multinationale ondernemingen.

• UN Guiding Principles on Business and Human Rights.

 

De onderzoeksresultaten van de externe dienstverlener ISS ESG zijn relevant en bruikbaar bevonden om te bepalen in welke mate de normen van op het gebied van mensenrechten, arbeidsnormen, milieubescherming en anticorruptie niet worden nageleefd.

 

Als normering geldt dat een onderneming of uitgevende instelling in aanmerking komt voor uitsluiting indien er een structurele geverifieerde betrokkenheid is bij activiteiten en/of gebeurtenissen die in strijd zijn met de internationale normen (>2 jaar een rode beoordeling bij ISS ESG). Voor de vaststelling van een dergelijke schending wordt de impact op de samenleving en/of milieu aan de hand van ernst, schaal en onomkeerbaarheid van de kwestie in ogenschouw genomen.

 

Aan de hand van de onderzoeksresultaten van ISS ESG laat de Beheerder jaarlijks, medio het jaar, het beleggingsuniversum toetsen op naleving van de internationale normen. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek kunnen wij overgaan tot uitsluiting van specifieke ondernemingen of uitgevende instellingen. Naast de oordelen van ISS ESG worden ook de inspanningen om de negatieve gevolgen van de schending te adresseren en de mate waarin ISS ESG inschat dat de schending in de toekomst wordt beëindigd meegewogen in het eindbesluit.

 

Indien wordt vastgesteld dat een onderneming of uitgevende instelling niet voldoet aan de normen wordt deze toegevoegd aan of gehandhaafd op de uitsluitingslijst. Posities in deze onderneming of uitgevende instelling worden verkocht. Indien wordt vastgesteld dat de onderneming of uitgevende instelling weer voldoet aan de normen wordt deze verwijderd van de uitsluitingslijst. Posities mogen dan weer opgebouwd worden.

EU-Taxonomie

Dit fonds streeft geen milieudoelstelling zoals gedefinieerd in de EU-Taxonomie na.

Beoordeling duurzaamheidskenmerken

Vanaf 30 september 2022 beoordelen wij de mate waarin aan de duurzaamheidskenmerken is voldaan. Hierover rapporteren wij in het jaarverslag over 2022. Dit wordt gepubliceerd in 2023.

 

Herziening van informatie artikel 12 SFDR (pdf)

 

 

Overige informatie