Fondsinformatie

Achmea investment grade bedrijfsobligaties fonds

 

Deze pagina is gewijzigd op 10 maart 2021

 

Dit fonds belegt wereldwijd hoofdzakelijk in bedrijfsobligaties genoteerd in Euro of Amerikaanse dollar. We beleggen vooral in bedrijfsobligaties met een kredietwaardigheid die naar verhouding goed is (‘Investment Grade’). De nadruk ligt op Europa en Noord-Amerika. De vermogensbeheerder beheert het fonds actief.

Duurzaamheidskenmerken

Het Verantwoord Beleggingsbeleid is van toepassing. Voor dit fonds acht de beheerder het integreren van duurzaamheidsrisico's in het beleggingsproces relevant. Immers, er wordt belegd in één beleggingsinstelling, die ESG-kenmerken promoot dan wel een duurzaamheidsdoelstelling heeft.

Bedrijfsuitsluitingen

Wij kiezen ervoor niet te beleggen in ondernemingen met betrokkenheid bij controversiële wapens en tabak, en hanteren een restrictief beleid ten aanzien van steenkolen en teerzanden. Ondernemingen of uitgevende instellingen komen ook in aanmerking voor uitsluiting van beleggingen, wanneer deze structureel internationale normen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen niet respecteren. Hiervoor wordt specifiek de naleving van internationale normen op het gebied van mensenrechten, arbeidsnormen, milieubescherming en anticorruptie beoordeeld. Deze normen zijn uiteengezet in:

• De 10 Global Compact principes van de Verenigde Naties.

• De OESO richtlijnen voor multinationale ondernemingen.

• UN Guiding Principles on Business and Human Rights.

 

De onderzoeksresultaten van de externe dienstverlener ISS ESG zijn relevant en bruikbaar bevonden om te bepalen in welke mate de normen op het gebied van op het gebied van mensenrechten, arbeidsnormen, milieubescherming en anticorruptie niet worden nageleefd.

 

Als normering geldt dat een onderneming of uitgevende instelling in aanmerking komt voor uitsluiting indien er een structurele geverifieerde betrokkenheid is bij activiteiten en/of gebeurtenissen die in strijd zijn met de internationale normen (>2 jaar een rode beoordeling bij ISS ESG). Voor de vaststelling van een dergelijke schending wordt de impact op de samenleving en/of milieu aan de hand van ernst, schaal en onomkeerbaarheid van de kwestie in ogenschouw genomen.

 

Aan de hand van de onderzoeksresultaten van ISS ESG laat de beheerder jaarlijks, medio het jaar, het beleggingsuniversum toetsen op naleving van de internationale normen. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek kunnen wij overgaan tot uitsluiting van specifieke ondernemingen of uitgevende instellingen. Naast de oordelen van ISS ESG worden ook de inspanningen om de negatieve gevolgen van de schending te adresseren en de mate waarin ISS ESG inschat dat de schending in de toekomst wordt beëindigd meegewogen in het eindbesluit.

 

Indien wordt vastgesteld dat een onderneming of uitgevende instelling niet voldoet aan de normen wordt deze toegevoegd aan of gehandhaafd op de uitsluitingslijst. Posities in deze onderneming of uitgevende instelling worden verkocht. Indien wordt vastgesteld dat de onderneming of uitgevende instelling weer voldoet aan de normen wordt deze verwijderd van de uitsluitingslijst. Posities mogen dan weer opgebouwd worden.

 

In aansluiting op het landenbeleid kiezen wij ervoor om niet te beleggen in staatsbedrijven van landen die uitgesloten zijn. Dit betreft ondernemingen waarin de uitgesloten staat een belang heeft van 50% of meer. Passend bij het thema gezondheid, kan Achmea IM besluiten om staatsbedrijven gerelateerd aan gezondheidszorg niet uit te sluiten van beleggingen.

ESG-integratie

Bedrijfsobligaties

Naast genoemde bedrijfsuitsluitingen integreren wij op structurele wijze ESG-risico’s en ESG-factoren in het beleggingsproces van het fonds waarin wordt belegd. Als onderdeel van de kredietanalyse worden ESG-risico’s beoordeeld in aanvulling op de meer traditionele kwantitatieve- en kwalitatieve factoren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van bij MSCI ESG-Research ingekochte ESG-research en -ratings. Vervolgens wordt beoordeeld of tegenover deze risico’s voldoende rendement staat. Als de markt een voldoende hoge vergoeding biedt kan ook belegd worden in bedrijven met een hoog ESG-risico.

 

Voor informatie over de benchmarks die worden toegepast in de fondsen waarin wordt belegd, verwijzen wij naar de prospectus van dit fonds.

 

Vanaf 1 januari 2022 beoordelen wij de mate waarin aan de duurzaamheidskenmerken is voldaan. Hierover rapporteren wij in het jaarverslag over 2022. Dit wordt gepubliceerd in 2023.