Fondsinformatie

Achmea euro staatsobligaties fonds

 

Dit Fonds belegt minimaal 75% in staatsobligaties uitgegeven door Eurozone landen en kan ook beleggen in overheidsgegarandeerde obligaties of obligaties uitgegeven door een supranationale instelling.

 

Deze pagina is gewijzigd op 3 januari 2022

Duurzaamheidskenmerken

Het Maatschappelijk Verantwoord Beleggen beleid is van toepassing. In het Basis Prospectus leest u hier meer over. Voor dit fonds acht de beheerder het integreren van duurzaamheidsrisico's in het beleggingsproces dan ook relevant. Immers, er wordt belegd in één of meerdere beleggingsinstellingen, die ESG-kenmerken promoten dan wel een duurzaamheidsdoelstelling hebben. Hiermee classificeert dit fonds als artikel 8 onder SFDR.

 

De afkorting ESG is een term die verband houdt met duurzaam beleggen en staat voor Environmental (milieu), Social (maatschappij) & Governance (bestuur). ESG-kenmerken worden gebruikt om bepaalde beleggingen op duurzaamheid te beoordelen.

Green Bonds

Green Bonds zijn obligaties waarvan de opbrengsten uitsluitend gebruikt worden om projecten of activiteiten met een aantoonbaar positief effect op het milieu of klimaat te financieren. De Beheerder gebruikt haar eigen onafhankelijke raamwerk om te beoordelen of green bonds voldoen aan de definitie van ‘duurzame beleggingen’ volgens de SFDR en de kwaliteits - en duurzaamheidscriteria van de Beheerder. Dit raamwerk is gebaseerd op de Green Bond Principles van de International Capital Market Association en de taxonomie van het Climate Bonds Initiative. Voor zover mogelijk belegt het Fonds in obligaties die ecologisch duurzame economische activiteiten financieren, zoals gedefinieerd in de EU-Taxonomie.

Landenuitsluitingen

Staatsobligaties van landen worden uitgesloten van beleggingen, wanneer in deze landen structureel internationale conventies en verdragen niet nageleefd worden. Voor het landenbeleid worden onderstaande conventies en verdragen in acht genomen:

• De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (mensenrechten).

• Fundamentele Principes en Rechten op het Werk (arbeidsnormen).

• Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie (anti-corruptie).

 

De onderzoeksresultaten uit de indices van de volgende instituten zijn relevant en bruikbaar bevonden om te bepalen in welke mate de conventies en verdragen in de individuele landen nageleefd worden:

a. 1 Freedom House met de Freedom in the World index ten aanzien van mensenrechten.

b. 1 ITUC met de ITUC Global Rights index ten aanzien van arbeidsnormen.

c. 1 Transparency International met de Corruption Perception index ten aanzien van anti-corruptie.

 

Voor het landenbeleid worden minimumeisen gesteld aan de prestaties op de bovengenoemde indices. Als normering geldt:

a. 2 De vrijheid-rating in de Freedom in the World index dient <7 te zijn.

b. 2 De ITUC rating in de ITUC Global Rights index dient <5+ te zijn.

c. 2 De CPI score in de Corruption Perception index dient >19 te zijn.

 

Indien een land op één van de drie indices niet voldoet aan de normering komt het land in aanmerking voor uitsluiting. Hiertoe bepalen wij jaarlijks aan het eind van het jaar de prestaties van de individuele landen op bovengenoemde indices.

 

Indien de prestatie van een land niet voldoet aan de normering wordt dit land toegevoegd aan of gehandhaafd op de lijst van uitgesloten landen. Posities in dit land worden verkocht. Indien de prestatie van een land wel weer voldoet aan de normering wordt het land verwijderd van de lijst van uitgesloten landen. Posities in dit land mogen dan weer opgebouwd worden.

 

Het fonds hanteert de Bloomberg Barclays Euro Agg Treasury GDP Weighted 75% Core + 25% Non-core Total Return Index als benchmark. Deze benchmark is een brede standaard markt index die wij gebruiken voor performancevergelijking. Deze benchmark is niet specifiek gericht op de ecologische en sociale kenmerken die door dit fonds gepromoot worden. De methodiek van de benchmark-leverancier is beschikbaar via de website van Bloomberg.

 

Vanaf 1 januari 2022 beoordelen wij de mate waarin aan de duurzaamheidskenmerken is voldaan. Hierover rapporteren wij in het jaarverslag over 2022. Dit wordt gepubliceerd in 2023.

EU-Taxonomie

Dit fonds streeft geen milieudoelstelling zoals gedefinieerd in de EU-Taxonomie na.

 

Herziening van informatie artikel 12 SFDR (pdf)

 

 

Overige informatie