Achmea wereldwijd aandelen fonds A

Dit fonds belegt in bedrijven. Deze bedrijven komen vooral uit landen in Noord-Amerika, de eurozone en het Verre Oosten (inclusief Japan). Dit aandelenfonds is meestal erg gevoelig voor de ontwikkelingen op de internationale markten.

Verantwoord beleggen

 

Achmea paraplu fonds A is een betrokken aandeelhouder. Wij gaan zorgvuldig om met onze beleggingen. Wij hebben dit vastgelegd in beleid. Het verantwoord beleggingsbeleid bestaat uit de volgende delen:

Uitsluitingenbeleid

Er worden beleggingen in bepaalde bedrijven en/of landen (overheden) op voorhand uitgesloten. Bijvoorbeeld beleggingen in clustermunitie.

Stembeleid

Het stembeleid sluit aan bij (inter)nationaal geaccepteerde codes, die als basis dienen voor de beoordeling voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid van een bedrijf. Het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen gebeurt in de aandelenportefeuilles van de Achmea Beleggingspools. Achmea paraplu fonds A belegt in de Beleggingspool Achmea Aandelen Wereldwijd.

Engagementbeleid

We gaan actief in gesprek met bedrijven om ze bewust te maken van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Aanvullend wordt enhanced engagement uitgevoerd. Elk jaar kiezen we twee of drie ondernemingen waarmee we intensief de dialoog aangaan over specifieke thema's die we belangrijk vinden.

ESG (Environmental, Sociale en Governance) criteria

We zijn in gesprek met onze vermogensbeheerders om ESG criteria toe te passen bij de selectie van individuele beleggingstitels. Dat betekent dat bij beleggingsbeslissingen rekening wordt gehouden met milieu (Environment), sociale aspecten (Social) en goed bestuur (Governance).

AFM risicoscore