Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Achmea IM (LC) Emerging Markets Debt Fund

Het Fonds belegt voornamelijk in obligaties van opkomende markten in lokale valuta.

Maatschappelijk verantwoord beleggen

 

Deze pagina is gewijzigd op 30 september 2022

 

Het MVB-beleid is van toepassing op het fonds.

 

Bij het beheer van dit fonds houdt Achmea IM rekening met duurzaamheidsrisico’s. Voor meer informatie bekijk onze website.

 

Dit fonds promoot onder andere ecologische of sociale kenmerken of een combinatie van die kenmerken, maar heeft duurzame beleggingen niet als doel. Hiermee classificeert dit fonds als artikel 8 onder SFDR.

Landenuitsluitingen

Wij sluiten overheden van landen uit:

 

• Waar machthebbers op systematische wijze de fundamentele mensenrechten op grove wijze schenden (Sanctiewet 1977 biedt een belangrijk handvat hiervoor).

• Waar het non-proliferatieverdrag wordt geschonden (Sanctiewet 1977 biedt een belangrijk handvat hiervoor).

• Met slechte prestaties op het gebied van mensenrechten, arbeidsrechten en corruptie volgens de Freedom in the World index, de ITUC Global Rights index en de Corruption Perception Index, en

• Bedrijven in die landen waar het uitgesloten land een meerderheidsbelang heeft zoals beschreven in het MVB-beleid.

 

Staatsobligaties van landen worden uitgesloten van beleggingen, wanneer in deze landen structureel internationale conventies en verdragen niet nageleefd worden. Voor het landenbeleid worden onderstaande conventies en verdragen in acht genomen:

 

• De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (mensenrechten).

• Fundamentele Principes en Rechten op het Werk (arbeidsnormen).

• Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie (anti-corruptie).

 

De onderzoeksresultaten uit de indices van de volgende instituten zijn relevant en bruikbaar bevonden om te bepalen in welke mate de conventies en verdragen in de individuele landen nageleefd worden:

 

a. 1 Freedom House met de Freedom in the World index ten aanzien van mensenrechten.

b. 1 ITUC met de ITUC Global Rights index ten aanzien van arbeidsnormen.

c. 1 Transparency International met de Corruption Perception index ten aanzien van anti-corruptie.

 

Voor het landenbeleid worden minimumeisen gesteld aan de prestaties op de bovengenoemde indices. Als normering geldt:

 

a. 2 De vrijheid-rating in de Freedom in the World index dient < 7 te="">

b. 2 De ITUC rating in de ITUC Global Rights index dient < 5+ te="">

c. 2 De CPI score in de Corruption Perception index dient > 19 te zijn.

 

Indien een land op één van de drie indices niet voldoet aan de normering komt het land in aanmerking voor uitsluiting. Hiertoe bepalen wij jaarlijks aan het eind van het jaar de prestaties van de individuele landen op bovengenoemde indices.

 

Indien de prestatie van een land niet voldoet aan de normering wordt dit land toegevoegd aan of gehandhaafd op de lijst van uitgesloten landen. Posities in dit land worden verkocht. Indien de prestatie van een land wel weer voldoet aan de normering wordt het land verwijderd van de lijst van uitgesloten landen. Posities in dit land mogen dan weer opgebouwd worden.

 

Het fonds hanteert de Bloomberg Barclays Euro Agg Treasury GDP Weighted 75% Core + 25% Non-core Total Return Index als benchmark. Deze benchmark is een customized index die wij gebruiken voor performancevergelijking. Deze benchmark is niet specifiek gericht op ESG-kenmerken die door dit fonds gepromoot worden. De methodiek van de benchmark-leverancier is beschikbaar via de website van Bloomberg.

 

Het fonds hanteert de JP Morgan Government Bond Index Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified Total Return als benchmark. Deze benchmark is een brede standaard markt index die wij gebruiken voor performancevergelijking. Deze benchmark is niet specifiek gericht op de ESG-kenmerken die door dit fonds gepromoot worden. De methodiek van de benchmark-leverancier is beschikbaar via de website van MSCI.

EU-Taxonomie

Dit fonds streeft geen milieudoelstelling zoals gedefinieerd in de EU-Taxonomie na.

Beoordeling duurzaamheidskenmerken

Vanaf 30 september 2022 beoordelen wij de mate waarin aan de duurzaamheidskenmerken is voldaan. Hierover rapporteren wij in het jaarverslag over 2022. Dit wordt gepubliceerd in 2023.

 

Herziening van informatie - artikel 12 SFDR (pdf)

Contactpersoon

Jeroen van Rumund
Jeroen van Rumund

Business Development Director

+31622455926