Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Achmea IM Global Real Estate Equity Fund EUR hedged

Het Achmea IM Global Real Estate Equity Fund EUR hedged heeft als doel om door passief beheer een rendement te behalen zo dicht mogelijk in lijn met de benchmarkindex.

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

 

Wij gaan zorgvuldig om met onze beleggingen. Wij hebben dit vastgelegd in ons MVB-beleid. De dagelijkse uitvoering van het MVB beleid komt tot uitdrukking in het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen, engagement uitvoeren op geselecteerde thema’s, screening van de portefeuille en het uitsluiten van controversiële beleggingen.

Uitsluitingenbeleid

Er worden beleggingen in bepaalde bedrijven en/of landen (overheden) op voorhand uitgesloten. Bijvoorbeeld beleggingen in tabak. Maar ook bedrijven die structureel de UN Global Compact schenden, sluiten wij uit.

Stembeleid

Het stembeleid sluit aan bij (inter)nationaal geaccepteerde codes, die als basis dienen voor de beoordeling voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid van een bedrijf. We passen het MVB-beleid toe in onze beleggingspools en maken daarbij actief gebruik van het stemrecht bij ondernemingen. Als het nodig is, zijn we zelf aanwezig bij aandeelhoudersvergaderingen. Bijvoorbeeld als we namens de beleggingspools het woord willen voeren of vragen willen stellen aan de Raad van Bestuur of Raad van Commissarissen over controversiële financiële of maatschappelijke ondernemingsbeslissingen.

Engagementbeleid

Wij spreken ondernemingen aan die internationaal breed gedragen normen en principes zoals mensenrechten, arbeidsnormen, milieunormen of anticorruptie schenden. We gaan actief in gesprek met bedrijven om ze bewust te maken van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Om onze engagement zo effectief mogelijk te maken, zoeken we actief de samenwerking met andere institutionele beleggers en sluiten we ons aan bij internationale initiatieven die passen bij onze speerpunten.

ESG (Environmental, Social en Governance) criteria

We zijn in gesprek met onze vermogensbeheerders om ESG criteria toe te passen bij de selectie van individuele beleggingstitels. Dat betekent dat bij beleggingsbeslissingen rekening wordt gehouden met milieu (Environment), sociale aspecten (Social) en goed bestuur (Governance).

De dagelijkse uitvoering van het MVB-beleid verschilt per fonds. Klik hier voor de MVB-rapportages. Hierin leest u de voortgang die we namens onze klanten boeken.

Contactpersoon

Jeroen van Rumund
Jeroen van Rumund

Business Development Director

+31622455926