Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Achmea IM Global Enhanced Equity Fund EUR hedged

Het Achmea IM Global Enhanced Equity Fund EUR hedged belegt wereldwijd hoofdzakelijk in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen in ontwikkelde landen, met name in de eurozone, Noord-Amerika en het Verre Oosten (inclusief Japan)..

Maatschappelijk verantwoord beleggen

 

Het Maatschappelijk Verantwoord Beleggen beleid is van toepassing op het fonds.

 

Bij het beheer houden wij rekening met duurzaamheidsrisico’s. Duurzaamheidsrisico’s worden geïdentificeerd met behulp van ESG-ratings die zijn opgesteld door een onafhankelijke partij. Aan de hand van de ESG-ratings worden duurzaamheidsrisico’s geïdentificeerd die financieel effect kunnen hebben op de beleggingen. Wij bepalen per beleggingsfonds in welke mate en op welke wijze de geïdentificeerde duurzaamheidsrisico’s gemitigeerd dienen te worden. Indien nodig en mogelijk worden de duurzaamheidsrisico’s gemitigeerd aan de hand van ESG beleidsinstrumenten, bijvoorbeeld best-in-class beleid, ESG-tilting strategieën en thematisch gedreven uitsluitingsstrategieën.

 

Wij onderzoeken de wijze waarop de beoordeling van de waarschijnlijke effecten van duurzaamheidsrisico’s op het rendement van de belegging vorm kan worden gegeven.

 

Dit fonds promoot onder andere ecologische of sociale kenmerken of een combinatie van die kenmerken, maar heeft duurzame beleggingen niet als doel.

Bedrijfsuitsluitingen

Wij kiezen ervoor niet te beleggen in ondernemingen met betrokkenheid bij controversiële wapens en tabak, en hanteren een restrictief beleid ten aanzien van steenkolen en teerzanden. Ondernemingen of uitgevende instellingen komen ook in aanmerking voor uitsluiting van beleggingen, wanneer deze structureel internationale normen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen niet respecteren. Hiervoor wordt specifiek de naleving van internationale normen op het gebied van mensenrechten, arbeidsnormen, milieubescherming en anticorruptie beoordeeld. Deze normen zijn uiteengezet in:

• De 10 Global Compact principes van de Verenigde Naties.

• De OESO richtlijnen voor multinationale ondernemingen.

• UN Guiding Principles on Business and Human Rights.

 

De onderzoeksresultaten van de externe dienstverlener ISS ESG zijn relevant en bruikbaar bevonden om te bepalen in welke mate de normen op het gebied van op het gebied van mensenrechten, arbeidsnormen, milieubescherming en anticorruptie niet worden nageleefd.

 

Als normering geldt dat een onderneming of uitgevende instelling in aanmerking komt voor uitsluiting indien er een structurele geverifieerde betrokkenheid is bij activiteiten en/of gebeurtenissen die in strijd zijn met de internationale normen (>2 jaar een rode beoordeling bij ISS ESG). Voor de vaststelling van een dergelijke schending wordt de impact op de samenleving en/of milieu aan de hand van ernst, schaal en onomkeerbaarheid van de kwestie in ogenschouw genomen.

 

Aan de hand van de onderzoeksresultaten van ISS ESG laat de beheerder jaarlijks, medio het jaar, het beleggingsuniversum toetsen op naleving van de internationale normen. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek kunnen wij overgaan tot uitsluiting van specifieke ondernemingen of uitgevende instellingen. Naast de oordelen van ISS ESG worden ook de inspanningen om de negatieve gevolgen van de schending te adresseren en de mate waarin ISS ESG inschat dat de schending in de toekomst wordt beëindigd meegewogen in het eindbesluit.

 

Indien wordt vastgesteld dat een onderneming of uitgevende instelling niet voldoet aan de normen wordt deze toegevoegd aan of gehandhaafd op de uitsluitingslijst. Posities in deze onderneming of uitgevende instelling worden verkocht. Indien wordt vastgesteld dat de onderneming of uitgevende instelling weer voldoet aan de normen wordt deze verwijderd van de uitsluitingslijst. Posities mogen dan weer opgebouwd worden.

 

In aansluiting op het landenbeleid kiezen wij ervoor om niet te beleggen in staatsbedrijven van landen die uitgesloten zijn. Dit betreft ondernemingen waarin de uitgesloten staat een belang heeft van 50% of meer. Passend bij het thema gezondheid, kan Achmea IM besluiten om staatsbedrijven gerelateerd aan gezondheidszorg niet uit te sluiten van beleggingen.

Engagement en stemmen

Wij gaan in gesprek met ondernemingen waarin wij namens beleggingsinstellingen/ klanten beleggen. Daarnaast maken wij actief gebruik van aandeelhoudersrechten om langetermijnwaardecreatie te bevorderen bij de ondernemingen waarin wij namens beleggingsinstellingen/klanten beleggen. Daarbij besteden wij aandacht aan de strategie, duurzaamheid en corporate governance van ondernemingen. Meer informatie over engagement en het stembeleid is te vinden in het MVB-beleid en het stembeleid van Achmea IM. Deze documenten zijn beschikbaar op deze website bij documentatie MVB.

ESG-integratie

Aandelen

Naast genoemde MVB-instrumenten integreren wij ESG in het aandelenbeleggingsproces van het fonds waarin wordt belegd. Wij maken hiervoor gebruik van MSCI ESG-data. De ESG-data heeft effect op de samenstelling van de portefeuille. Binnen het kwantitatieve (factor) beleggingsproces voor aandelen vindt ESG-integratie plaats op de volgende manier:

• In de portefeuille constructie (optimalisatie) zorgen we dat na een herbalancering de portefeuille een (gewogen) MSCI ESG score heeft welke minimaal zo groot is als de MSCI ESG score van de benchmark.

• In de portefeuille constructie (optimalisatie) zorgen we dat na een herbalancering de portefeuille een (gewogen) MSCI ESG CO2-Intensity heeft van tenminste 15% lager dan die van de benchmark.

 

Monitoring van de niveaus vindt daarmee plaats tijdens de herbalanceringen van de portefeuilles.

 

We gebruiken twee maatstaven van MSCI ESG data:

• MSCI ESG Carbon Dioxide Scope 1 2 Intensity (tCO2 e/USD million Sales).

• MSCI ESG Ratings overall company score. Wij ranken alle bedrijven op basis van deze score en maken die ranking normaal verdeeld.

 

Het fonds hanteert de MSCI World Net Total Return Index als benchmark. Deze benchmark is een brede standaard markt index en niet specifiek gericht op ESG- kenmerken die door dit fonds worden gepromoot. De methodiek van de benchmark-leverancier is beschikbaar via de website van MSCI.

 

Vanaf 1 januari 2022 beoordelen wij de mate waarin aan de duurzaamheidskenmerken is voldaan. Hierover rapporteren wij in het jaarverslag over 2022. Dit wordt gepubliceerd in 2023.

Contactpersoon

Jeroen van Rumund
Jeroen van Rumund

Business Development Director

+31622455926