Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Achmea IM Euro Green Bond Fund

Het fonds belegt wereldwijd hoofdzakelijk in kwalitatief hoogwaardige groene staats- en bedrijfsobligaties, hierna aangeduid als Green Bonds, voornamelijk genoteerd in euro’s.

Maatschappelijk verantwoord beleggen

 

Bij het beheer houden wij rekening met duurzaamheidsrisico’s. Duurzaamheidsrisico’s worden geïdentificeerd met behulp van ESG-ratings die zijn opgesteld door een onafhankelijke partij. Aan de hand van de ESG-ratings worden duurzaamheidsrisico’s geïdentificeerd die financieel effect kunnen hebben op de beleggingen. Wij bepalen per beleggingsfonds in welke mate en op welke wijze de geïdentificeerde duurzaamheidsrisico’s gemitigeerd dienen te worden. Indien nodig en mogelijk worden de duurzaamheidsrisico’s gemitigeerd aan de hand van ESG-beleidsinstrumenten, bijvoorbeeld best-in-class beleid, ESG-tilting strategieën en thematisch gedreven uitsluitingsstrategieën.

 

Wij onderzoeken de wijze waarop de beoordeling van de waarschijnlijke effecten van duurzaamheidsrisico’s op het rendement van de belegging vorm kan worden gegeven.

 

Het fonds belegt wereldwijd hoofdzakelijk in kwalitatief hoogwaardige groene staats- en bedrijfsobligaties, hierna aangeduid als Green Bonds, voornamelijk genoteerd in euro’s. Green Bonds zijn obligaties waarvan de opbrengsten uitsluitend gebruikt worden om projecten of activiteiten met een aantoonbaar positief effect op het milieu of klimaat te financieren.

 

Het fonds beoogt, naast de duurzaamheidsdoelstelling, om door actief beheer op lange termijn en voor kosten 20 basispunten op jaarbasis beter te presteren dan de benchmark. Het streven hierbij is om de ex-ante tracking error niet boven de 1,5% te laten uitkomen.

Beleggingen in Green Bonds

Naast het toepassen van het bedrijfs- en landenuitsluitingenbeleid, heeft dit fonds tot doel te beleggen in groene projecten. Achmea IM beoordeelt de kwaliteit van de Green Bonds voorafgaand aan de beslissing om te investeren in een Green Bond. Hiertoe hebben wij een eigen beoordelingsraamwerk ontwikkeld. Dit Achmea IM Green Bond beoordelingsraamwerk is gebaseerd op de ICMA Green Bond Principes en de richtlijnen (taxonomie) van het Climate Bonds Initiative. Voor de beoordeling van een Green Bond raadplegen wij ook informatie van de issuer en de zogenaamde ‘second party opinion’ voor de betreffende obligatie. Zo krijgen wij inzicht in de mate van vertrouwen dat de Green Bonds daadwerkelijk worden gebruikt voor financiering van groene projecten. Alleen door de beheerder goedgekeurde obligaties worden gerapporteerd als zijnde Green Bonds.

 

Ook tijdens de investeringsperiode wordt de kwaliteit van de Green Bond gemonitord. Indien er relevante nieuwe informatie voorhanden is kan dit aanleiding geven om de initiële beoordeling te herzien; in positieve en in negatieve zin. De Achmea IM Green Bond limieten ten aanzien van Green Bond blootstelling worden actief gemonitord door de afdeling Reporting, Performance & Mandaatcompliance.

 

De benchmark voor het fonds is de Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond Index. Of een Green Bond classificeert om te worden opgenomen in deze benchmark is gebaseerd op een onafhankelijke, door research gedreven, methodologie. De Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond Index wijkt af van een brede marktindex, in die zin dat deze benchmark uitsluitend, naar het oordeel van de benchmark-leverancier, Green Bonds omvat. Deze benchmark is in lijn met de doelstelling van dit fonds. Meer informatie over de Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond Index is te vinden via de website van Bloomberg Barclays.

 

Vanaf 1 januari 2022 beoordelen wij de mate waarin aan de duurzaamheidskenmerken is voldaan. Hierover rapporteren wij in het jaarverslag over 2022. Dit wordt gepubliceerd in 2023.

Contactpersoon

Jeroen van Rumund
Jeroen van Rumund

Business Development Director

+31622455926