Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Achmea IM Euro Green Bond Fund

Het Fonds belegt voornamelijk in euro gedenomineerde green bonds.

Maatschappelijk verantwoord beleggen

 

Deze pagina is gewijzigd op 1 juni 2022

 

Het fonds belegt wereldwijd hoofdzakelijk in kwalitatief hoogwaardige groene staats- en bedrijfsobligaties, hierna aangeduid als Green Bonds, voornamelijk genoteerd in euro’s. De duurzame beleggingen in dit fonds hebben een duurzaamheidsdoelstelling die hoofdzakelijk toeziet op economische activiteiten die een substantiële bijdrage leveren aan het voorkomen (mitigatie) van en aanpassen (adaptie) aan klimaatverandering. Deze doelstellingen worden behaald door enkel in door de Beheerder goedgekeurde duurzame instrumenten te beleggen. Daarnaast wordt er geen significante schade toegebracht aan andere milieudoelstellingen en voldoen de ondernemingen waarin belegd wordt aan de praktijken van goed bestuur. Hiermee classificeert dit fonds als artikel 9 onder SFDR.

 

Bij het beheer van dit fonds houdt Achmea IM rekening met duurzaamheidsrisico’s. Voor meer informatie bekijk onze website.

 

Green Bonds zijn obligaties waarvan de opbrengsten uitsluitend gebruikt worden om projecten of activiteiten met een aantoonbaar positief effect op het milieu of klimaat te financieren.

Beleggingen in Green Bonds

Naast het toepassen van het bedrijfs- en landenuitsluitingenbeleid, heeft dit fonds tot doel te beleggen in groene projecten. Achmea IM beoordeelt de kwaliteit van de Green Bonds voorafgaand aan de beslissing om te investeren in een Green Bond. Hiertoe hebben wij een eigen beoordelingsraamwerk ontwikkeld. Dit Achmea IM Green Bond beoordelingsraamwerk is gebaseerd op de ICMA Green Bond Principes en de richtlijnen (taxonomie) van het Climate Bonds Initiative. Voor de beoordeling van een Green Bond raadplegen wij ook informatie van de issuer en de zogenaamde ‘second party opinion’ voor de betreffende obligatie. Zo krijgen wij inzicht in de mate van vertrouwen dat de Green Bonds daadwerkelijk worden gebruikt voor financiering van groene projecten. Alleen door de beheerder goedgekeurde obligaties worden gerapporteerd als zijnde Green Bonds.

 

Ook tijdens de investeringsperiode wordt de kwaliteit van de Green Bond gemonitord. Indien er relevante nieuwe informatie voorhanden is kan dit aanleiding geven om de initiële beoordeling te herzien; in positieve en in negatieve zin. De Achmea IM Green Bond limieten ten aanzien van Green Bond blootstelling worden actief gemonitord door de afdeling Reporting, Performance & Mandaatcompliance.

 

Voor vergelijking van de beleggingsprestaties van dit fonds gebruiken wij de benchmark Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond Index. Voor het behalen van de voor dit fonds gedefinieerde duurzaamheidsdoelstellingen gebruiken wij minimumallocaties. Deze zijn weergegeven in de prospectus van dit fonds. Meer informatie leest u terug in de prospectus.

Bedrijfsuitsluitingen

We kiezen ervoor niet te beleggen in ondernemingen met betrokkenheid bij conversiële wapens, tabak en ondernemingen die omzet behalen uit de winning en/of elektriciteitsopwekking van fossiele brandstoffen zoals beschreven in het MVB-beleid. Ondernemingen of uitgevende instellingen komen ook in aanmerking voor uitsluiting van beleggingen, wanneer deze structureel internationale normen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen niet respecteren. Hiervoor wordt specifiek de naleving van internationale normen op het gebied van mensenrechten, arbeidsnormen, milieubescherming en anticorruptie beoordeeld. Deze normen zijn uiteengezet in:

 

• De 10 Global Compact principes van de Verenigde Naties.

• De OESO richtlijnen voor multinationale ondernemingen.

• UN Guiding Principles on Business and Human Rights.

 

De onderzoeksresultaten van de externe dienstverlener ISS ESG zijn relevant en bruikbaar bevonden om te bepalen in welke mate de normen op het gebied van op het gebied van mensenrechten, arbeidsnormen, milieubescherming en anticorruptie niet worden nageleefd.

 

Als normering geldt dat een onderneming of uitgevende instelling in aanmerking komt voor uitsluiting indien er een structurele geverifieerde betrokkenheid is bij activiteiten en/of gebeurtenissen die in strijd zijn met de internationale normen (>2 jaar een rode beoordeling bij ISS ESG). Voor de vaststelling van een dergelijke schending wordt de impact op de samenleving en/of milieu aan de hand van ernst, schaal en onomkeerbaarheid van de kwestie in ogenschouw genomen.

 

Aan de hand van de onderzoeksresultaten van ISS ESG laat de beheerder jaarlijks, medio het jaar, het beleggingsuniversum toetsen op naleving van de internationale normen. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek kunnen wij overgaan tot uitsluiting van specifieke ondernemingen of uitgevende instellingen. Naast de oordelen van ISS ESG worden ook de inspanningen om de negatieve gevolgen van de schending te adresseren en de mate waarin ISS ESG inschat dat de schending in de toekomst wordt beëindigd meegewogen in het eindbesluit.

 

Indien wordt vastgesteld dat een onderneming of uitgevende instelling niet voldoet aan de normen wordt deze toegevoegd aan of gehandhaafd op de uitsluitingslijst. Posities in deze onderneming of uitgevende instelling worden verkocht. Indien wordt vastgesteld dat de onderneming of uitgevende instelling weer voldoet aan de normen wordt deze verwijderd van de uitsluitingslijst. Posities mogen dan weer opgebouwd worden.

 

In aansluiting op het landenbeleid kiezen wij ervoor om niet te beleggen in staatsbedrijven van landen die uitgesloten zijn. Dit betreft ondernemingen waarin de uitgesloten staat een belang heeft van 50% of meer. Passend bij het thema gezondheid, kan Achmea IM besluiten om staatsbedrijven gerelateerd aan gezondheidszorg niet uit te sluiten van beleggingen.

Landenuitsluitingen

Staatsobligaties van landen worden uitgesloten van beleggingen, wanneer in deze landen structureel internationale conventies en verdragen niet nageleefd worden. Voor het landenbeleid worden onderstaande conventies en verdragen in acht genomen:

 

• De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (mensenrechten).

• Fundamentele Principes en Rechten op het Werk (arbeidsnormen)

• Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie (anti-corruptie).

 

De onderzoeksresultaten uit de indices van de volgende instituten zijn relevant en bruikbaar bevonden om te bepalen in welke mate de conventies en verdragen in de individuele landen nageleefd worden:

a. 1 Freedom House met de Freedom in the World index ten aanzien van mensenrechten.

b. 1 ITUC met de ITUC Global Rights index ten aanzien van arbeidsnormen.

c. 1 Transparency International met de Corruption Perception index ten aanzien van anti-corruptie.

 

Voor het landenbeleid worden minimumeisen gesteld aan de prestaties op de bovengenoemde indices. Als normering geldt:

a. 2 De vrijheid-rating in de Freedom in the World index dient <7 te zijn.

b. 2 De ITUC rating in de ITUC Global Rights index dient <5+ te zijn.

c. 2 De CPI score in de Corruption Perception index dient >19 te zijn.

 

Indien een land op één van de drie indices niet voldoet aan de normering komt het land in aanmerking voor uitsluiting. Hiertoe bepalen wij jaarlijks aan het eind van het jaar de prestaties van de individuele landen op bovengenoemde indices.

 

Indien de prestatie van een land niet voldoet aan de normering wordt dit land toegevoegd aan of gehandhaafd op de lijst van uitgesloten landen. Posities in dit land worden verkocht. Indien de prestatie van een land wel weer voldoet aan de normering wordt het land verwijderd van de lijst van uitgesloten landen. Posities in dit land mogen dan weer opgebouwd worden.

EU-Taxonomie

De duurzame beleggingen in dit fonds hebben een duurzame beleggingsdoelstelling die toeziet op economische activiteiten die een substantiële bijdrage leveren aan de adaptie en mitigatie van klimaatverandering. Daarnaast wordt er geen significante schade toegebracht aan andere milieudoelstellingen en volgen de ondernemingen waarin belegd wordt internationale richtlijnen voor goed bestuur. Waar mogelijk voldoen de duurzame beleggingen aan de EU-taxonomiewetgeving. Meer informatie leest u terug in de prospectus.

Beoordeling duurzaamheidskenmerken

Vanaf 1 januari 2022 beoordelen wij de mate waarin aan de duurzaamheidskenmerken is voldaan. Hierover rapporteren wij in het jaarverslag over 2022. Dit wordt gepubliceerd in 2023.

 

Herziening van informatie - artikel 12 SFDR

Contactpersoon

Jeroen van Rumund
Jeroen van Rumund

Business Development Director

+31622455926