Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Achmea IM Euro Corporate Bond Fund

Het Fonds belegt voornamelijk in euro gedenomineerde investment grade bedrijfsobligaties.

Maatschappelijk verantwoord beleggen

 

Deze pagina is gewijzigd op 1 juni 2022

 

Het Maatschappelijk Verantwoord Beleggen beleid is van toepassing op het fonds.

 

Bij het beheer van dit fonds houdt Achmea IM rekening met duurzaamheidsrisico’s. Voor meer informatie bekijk onze website.

 

Dit fonds promoot onder andere ecologische of sociale kenmerken of een combinatie van die kenmerken, maar heeft duurzame beleggingen niet als doel. Hiermee classificeert dit fonds als artikel 8 onder SFDR.

 

De volgende strategie is op het fonds van toepassing en vormt een integraal onderdeel van het beleggingsproces.

• Het fonds streeft naar een portefeuille waarvan het ESG-profiel beter is dan het ESG-profiel van de benchmark.

• Het fonds heeft als doelstelling om minimaal 50% reductie van de CO2-uitstoot in het jaar 2030 te behalen ten opzichte van ultimo 2020. Dit wordt gerealiseerd door een gemiddelde reductie van 7% per jaar. De lange termijn doelstelling is om uiterlijk in 2050 een klimaat neutrale portefeuille te beheren.

Bedrijfsuitsluitingen

We kiezen ervoor niet te beleggen in ondernemingen met betrokkenheid bij conversiele wapens, tabak en ondernemingen die omzet behalen uit de winning en/of elektriciteitsopwekking van fossiele brandstoffen zoals beschreven in het MVB-beleid. De ondernemingen waarin belegd wordt voldoen aan de praktijken van goed bestuur.

 

Ondernemingen of uitgevende instellingen komen ook in aanmerking voor uitsluiting van beleggingen, wanneer deze structureel internationale normen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen niet respecteren. Hiervoor wordt specifiek de naleving van internationale normen op het gebied van mensenrechten, arbeidsnormen, milieubescherming en anticorruptie beoordeeld. Deze normen zijn uiteengezet in:

• De 10 Global Compact principes van de Verenigde Naties.

• De OESO richtlijnen voor multinationale ondernemingen.

• UN Guiding Principles on Business and Human Rights.

 

De onderzoeksresultaten van de externe dienstverlener ISS ESG zijn relevant en bruikbaar bevonden om te bepalen in welke mate de normen op het gebied van op het gebied van mensenrechten, arbeidsnormen, milieubescherming en anticorruptie niet worden nageleefd.

 

Als normering geldt dat een onderneming of uitgevende instelling in aanmerking komt voor uitsluiting indien er een structurele geverifieerde betrokkenheid is bij activiteiten en/of gebeurtenissen die in strijd zijn met de internationale normen (>2 jaar een rode beoordeling bij ISS ESG). Voor de vaststelling van een dergelijke schending wordt de impact op de samenleving en/of milieu aan de hand van ernst, schaal en onomkeerbaarheid van de kwestie in ogenschouw genomen.

 

Aan de hand van de onderzoeksresultaten van ISS ESG laat de beheerder jaarlijks, medio het jaar, het beleggingsuniversum toetsen op naleving van de internationale normen. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek kunnen wij overgaan tot uitsluiting van specifieke ondernemingen of uitgevende instellingen. Naast de oordelen van ISS ESG worden ook de inspanningen om de negatieve gevolgen van de schending te adresseren en de mate waarin ISS ESG inschat dat de schending in de toekomst wordt beëindigd meegewogen in het eindbesluit.

 

Indien wordt vastgesteld dat een onderneming of uitgevende instelling niet voldoet aan de normen wordt deze toegevoegd aan of gehandhaafd op de uitsluitingslijst. Posities in deze onderneming of uitgevende instelling worden verkocht. Indien wordt vastgesteld dat de onderneming of uitgevende instelling weer voldoet aan de normen wordt deze verwijderd van de uitsluitingslijst. Posities mogen dan weer opgebouwd worden.

 

In aansluiting op het landenbeleid kiezen wij ervoor om niet te beleggen in staatsbedrijven van landen die uitgesloten zijn. Dit betreft ondernemingen waarin de uitgesloten staat een belang heeft van 50% of meer. Passend bij het thema gezondheid, kan Achmea IM besluiten om staatsbedrijven gerelateerd aan gezondheidszorg niet uit te sluiten van beleggingen.

Landenuitsluitingen

Staatsobligaties van landen worden uitgesloten van beleggingen, wanneer in deze landen structureel internationale conventies en verdragen niet nageleefd worden. Voor het landenbeleid worden onderstaande conventies en verdragen in acht genomen:

• De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (mensenrechten).

• Fundamentele Principes en Rechten op het Werk (arbeidsnormen).

• Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie (anti-corruptie).

 

De onderzoeksresultaten uit de indices van de volgende instituten zijn relevant en bruikbaar bevonden om te bepalen in welke mate de conventies en verdragen in de individuele landen nageleefd worden:

 a.1 Freedom House met de Freedom in the World index ten aanzien van mensenrechten,

 b.1 ITUC met de ITUC Global Rights index ten aanzien van arbeidsnormen,

 c.1 Transparency International met de Corruption Perception index ten aanzien van anti-corruptie.

 

Voor het landenbeleid worden minimumeisen gesteld aan de prestaties op de bovengenoemde indices. Als normering geldt:

 a.2 De vrijheid-rating in de Freedom in the World index dient <7 te zijn,

 b.2 De ITUC rating in de ITUC Global Rights index dient <5+ te zijn,

 c.2 De CPI score in de Corruption Perception index dient >19 te zijn.

 

Indien een land op één van de drie indices niet voldoet aan de normering komt het land in aanmerking voor uitsluiting. Hiertoe bepalen wij jaarlijks aan het eind van het jaar de prestaties van de individuele landen op bovengenoemde indices.

 

Indien de prestatie van een land niet voldoet aan de normering wordt dit land toegevoegd aan of gehandhaafd op de lijst van uitgesloten landen. Posities in dit land worden verkocht. Indien de prestatie van een land wel weer voldoet aan de normering wordt het land verwijderd van de lijst van uitgesloten landen. Posities in dit land mogen dan weer opgebouwd worden.

Engagement

Wij gaan in gesprek met ondernemingen waarin wij namens beleggingsinstellingen/ klanten beleggen. Meer informatie over engagement is te vinden in het MVB-beleid van Achmea IM. Dit document is beschikbaar op deze website bij Documentatie MVB.

ESG-integratie

Bedrijfsobligaties

Naast genoemde bedrijfsuitsluitingen integreren wij op structurele wijze ESG-risico’s en ESG-factoren in het beleggingsproces van het fonds waarin wordt belegd. Als onderdeel van de kredietanalyse worden ESG-risico’s beoordeeld in aanvulling op de meer traditionele kwantitatieve- en kwalitatieve factoren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van bij MSCI ESG-Research ingekochte ESG-research en -ratings. Vervolgens wordt beoordeeld of tegenover deze risico’s voldoende rendement staat. Als de markt een voldoende hoge vergoeding biedt kan ook belegd worden in bedrijven met een hoog ESG-risico.

 

ESG-integratie in het portefeuilleconstructieproces

Tijdens de portefeuilleconstructie fase kunnen additionele maatregelen genomen worden om het ESG-profiel van het fonds verder te versterken. Er wordt gestreefd naar een ESG-profiel dat beter is dan het ESG-profiel van de Benchmark. Hierbij wordt gebruik gemaakt van bij MSCI ESG-Research ingekochte ESG-research en -ratings.

 

Staatsobligaties en overheidsgerelateerde obligaties

Naast genoemde landenuitsluitingen wegen wij ESG-risico’s en factoren waar van toepassing en relevant mee in het beleggingsproces van het fonds waarin wordt belegd. ESG-factoren worden beoordeeld in aanvulling op de meer traditionele kwantitatieve- en kwalitatieve factoren. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van een onafhankelijke dataleverancier: MSCI ESG-Research. De focus ligt hierbij op de invloed die ESG factoren hebben op de obligatiemarkten in tegenstelling tot de meer normatieve landenuitsluitingen.

 

Het fonds hanteert de Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return Index als benchmark. Deze benchmark is een brede standaard markt index die wij gebruiken voor performancevergelijking. Deze benchmark is niet specifiek gericht op de ecologische en sociale kenmerken die door dit fonds gepromoot worden. De methodiek van de benchmark-leverancier is beschikbaar via de website van Bloomberg Barclays.

EU-Taxonomie

Dit fonds streeft geen milieudoelstelling zoals gedefinieerd in de EU-Taxonomie na.

Beoordeling duurzaamheidskenmerken

Vanaf 1 januari 2022 beoordelen wij de mate waarin aan de duurzaamheidskenmerken is voldaan. Hierover rapporteren wij in het jaarverslag over 2022. Dit wordt gepubliceerd in 2023.

 

Herziening van informatie - artikel 12 SFDR

Contactpersoon

Jeroen van Rumund
Jeroen van Rumund

Business Development Director

+31622455926