Fondsinformatie

Achmea mixfonds offensief

 

Dit Fonds belegt in een mix van wereldwijde aandelen, aandelen van opkomende markten wereldwijd, investment grade bedrijfsobligaties, Euro staatsobligaties, Green Bonds (groene obligaties), staatsobligaties van opkomende landen, grondstoffen, indirect vastgoed en liquiditeiten. De nadruk ligt op wereldwijde aandelen.

 

Deze pagina is gewijzigd op 5 juli 2022

 

Het Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid is van toepassing. In het Basis Prospectus leest u hier meer over. Voor dit fonds acht de beheerder het integreren van duurzaamheidsrisico's in het beleggingsproces dan ook relevant. Immers, er wordt belegd in één of meerdere beleggingsinstellingen, die ESG-kenmerken promoten dan wel een duurzaamheidsdoelstelling hebben. Hiermee classificeert dit fonds als artikel 8 onder SFDR.

 

De afkorting ESG is een term die verband houdt met duurzaam beleggen en staat voor Environmental (milieu), Social (maatschappij) & Governance (bestuur). ESG-kenmerken worden gebruikt om bepaalde beleggingen op duurzaamheid te beoordelen.

 

Het Verantwoord Beleggingsbeleid is van toepassing. In het Basis Prospectus leest u hier meer over. Voor dit fonds acht de beheerder het integreren van duurzaamheidsrisico's in het beleggingsproces dan ook relevant. Immers, er wordt belegd in één of meerdere beleggingsinstellingen, die ESG-kenmerken promoten dan wel een duurzaamheidsdoelstelling hebben.

 

Voor de beleggingen in vastgoed wordt belegd in het Robeco Capital Growth Funds - Robeco Sustainable Property Equities IH EUR. Meer informatie kunt u lezen op de website van de beheerder van het Robeco Capital Growth Funds - Robeco Sustainable Property Equities IH EUR.

Bedrijfsuitsluitingen

We kiezen ervoor niet te beleggen in ondernemingen met betrokkenheid bij conversiele wapens, tabak en ondernemingen die omzet behalen uit de winning en/of elektriciteitsopwekking van fossiele brandstoffen zoals beschreven in het MVB-beleid. De ondernemingen waarin belegd wordt voldoen aan de praktijken van goed bestuur.

 

Ondernemingen of uitgevende instellingen komen ook in aanmerking voor uitsluiting van beleggingen, wanneer deze structureel internationale normen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen niet respecteren. Hiervoor wordt specifiek de naleving van internationale normen op het gebied van mensenrechten, arbeidsnormen, milieubescherming en anticorruptie beoordeeld. Deze normen zijn uiteengezet in:

• De 10 Global Compact principes van de Verenigde Naties.

• De OESO richtlijnen voor multinationale ondernemingen.

• UN Guiding Principles on Business and Human Rights.

 

De onderzoeksresultaten van de externe dienstverlener ISS ESG zijn relevant en bruikbaar bevonden om te bepalen in welke mate de normen op het gebied van op het gebied van mensenrechten, arbeidsnormen, milieubescherming en anticorruptie niet worden nageleefd.

 

Als normering geldt dat een onderneming of uitgevende instelling in aanmerking komt voor uitsluiting indien er een structurele geverifieerde betrokkenheid is bij activiteiten en/of gebeurtenissen die in strijd zijn met de internationale normen (>2 jaar een rode beoordeling bij ISS ESG). Voor de vaststelling van een dergelijke schending wordt de impact op de samenleving en/of milieu aan de hand van ernst, schaal en onomkeerbaarheid van de kwestie in ogenschouw genomen.

 

Aan de hand van de onderzoeksresultaten van ISS ESG laat de beheerder jaarlijks, medio het jaar, het beleggingsuniversum toetsen op naleving van de internationale normen. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek kunnen wij overgaan tot uitsluiting van specifieke ondernemingen of uitgevende instellingen. Naast de oordelen van ISS ESG worden ook de inspanningen om de negatieve gevolgen van de schending te adresseren en de mate waarin ISS ESG inschat dat de schending in de toekomst wordt beëindigd meegewogen in het eindbesluit.

 

Indien wordt vastgesteld dat een onderneming of uitgevende instelling niet voldoet aan de normen wordt deze toegevoegd aan of gehandhaafd op de uitsluitingslijst. Posities in deze onderneming of uitgevende instelling worden verkocht. Indien wordt vastgesteld dat de onderneming of uitgevende instelling weer voldoet aan de normen wordt deze verwijderd van de uitsluitingslijst. Posities mogen dan weer opgebouwd worden.

 

In aansluiting op het landenbeleid kiezen wij ervoor om niet te beleggen in staatsbedrijven van landen die uitgesloten zijn. Dit betreft ondernemingen waarin de uitgesloten staat een belang heeft van 50% of meer. Passend bij het thema gezondheid, kan Achmea IM besluiten om staatsbedrijven gerelateerd aan gezondheidszorg niet uit te sluiten van beleggingen.

Engagement en stemmen

Wij gaan in gesprek met ondernemingen waarin wij namens beleggingsinstellingen/ klanten beleggen. Daarnaast maken wij actief gebruik van aandeelhoudersrechten om langetermijnwaardecreatie te bevorderen bij de ondernemingen waarin wij namens beleggingsinstellingen/klanten beleggen. Daarbij besteden wij aandacht aan de strategie, duurzaamheid en corporate governance van ondernemingen. Meer informatie over engagement en het stembeleid is te vinden in het MVB-beleid van Achmea IM. Dit document is beschikbaar op deze website bij Verantwoord beleggen.

Landenuitsluitingen

Staatsobligaties van landen worden uitgesloten van beleggingen, wanneer in deze landen structureel internationale conventies en verdragen niet nageleefd worden. Voor het landenbeleid worden onderstaande conventies en verdragen in acht genomen:

• De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (mensenrechten).

• Fundamentele Principes en Rechten op het Werk (arbeidsnormen).

• Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie (anti-corruptie).

 

De onderzoeksresultaten uit de indices van de volgende instituten zijn relevant en bruikbaar bevonden om te bepalen in welke mate de conventies en verdragen in de individuele landen nageleefd worden:

 a.1 Freedom House met de Freedom in the World index ten aanzien van mensenrechten,

 b.1 ITUC met de ITUC Global Rights index ten aanzien van arbeidsnormen,

 c.1 Transparency International met de Corruption Perception index ten aanzien van anti-corruptie.

 

Voor het landenbeleid worden minimumeisen gesteld aan de prestaties op de bovengenoemde indices. Als normering geldt:

 a.2 De vrijheid-rating in de Freedom in the World index dient >7 te zijn,

 b.2 De ITUC rating in de ITUC Global Rights index dient <5+ te zijn,

 c.2 De CPI score in de Corruption Perception index dient >19 te zijn.

 

Indien een land op één van de drie indices niet voldoet aan de normering komt het land in aanmerking voor uitsluiting. Hiertoe bepalen wij jaarlijks aan het eind van het jaar de prestaties van de individuele landen op bovengenoemde indices.

 

Indien de prestatie van een land niet voldoet aan de normering wordt dit land toegevoegd aan of gehandhaafd op de lijst van uitgesloten landen. Posities in dit land worden verkocht. Indien de prestatie van een land wel weer voldoet aan de normering wordt het land verwijderd van de lijst van uitgesloten landen. Posities in dit land mogen dan weer opgebouwd worden.

Beleggingen in Green Bonds (groene obligaties)

Naast het toepassen van het bedrijfs- en landenuitsluitingenbeleid, wordt er belegd in groene projecten. Achmea IM beoordeelt de kwaliteit van de Green Bonds voorafgaand aan de beslissing om te investeren in een Green Bond. Hiertoe hebben wij een eigen beoordelingsraamwerk ontwikkeld. Dit Achmea IM Green Bond beoordelingsraamwerk is gebaseerd op de ICMA Green Bond Principes en de richtlijnen (taxonomie) van het Climate Bonds Initiative. Voor de beoordeling van een Green Bond raadplegen wij ook informatie van de issuer en de zogenaamde ‘second party opinion’ voor de betreffende obligatie. Zo krijgen wij inzicht in de mate van vertrouwen dat de Green Bonds daadwerkelijk worden gebruikt voor financiering van groene projecten. Alleen door de beheerder goedgekeurde obligaties worden gerapporteerd als zijnde Green Bonds.

 

Ook tijdens de investeringsperiode wordt de kwaliteit van de Green Bond gemonitord. Indien er relevante nieuwe informatie voorhanden is kan dit aanleiding geven om de initiële beoordeling te herzien; in positieve en in negatieve zin. De Achmea IM Green Bond limieten ten aanzien van Green Bond blootstelling worden actief gemonitord door de afdeling Reporting, Performance & Mandaatcompliance.

ESG-integratie

Aandelen wereldwijd

Naast genoemde MVB-instrumenten integreren wij ESG in het aandelenbeleggingsproces van het fonds waarin wordt belegd. Wij maken hiervoor gebruik van MSCI ESG-data. De ESG-data heeft effect op de samenstelling van de portefeuille. Binnen het kwantitatieve (factor) beleggingsproces voor aandelen wereldwijd vindt ESG-integratie plaats op de volgende manier:

• In de portefeuille constructie (optimalisatie) zorgen we dat na een herbalancering de portefeuille een (gewogen) MSCI ESG score heeft welke minimaal zo groot is als de MSCI ESG score van de benchmark.

• Het fonds heeft als doelstelling om minimaal 50% reductie van de CO2-uitstoot in het jaar 2030 te behalen ten opzichte van ultimo 2020. Dit wordt gerealiseerd door een gemiddelde reductie van 7% per jaar. De lange termijn doelstelling is om uiterlijk in 2050 een klimaat neutrale portefeuille te beheren.

 

Monitoring van de niveaus vindt daarmee plaats tijdens de herbalanceringen van de portefeuilles.

 

We gebruiken twee maatstaven van MSCI ESG data:

• MSCI ESG Carbon Dioxide Scope 1 2 Intensity (tCO2 e/USD million Sales).

• MSCI ESG Ratings overall company score. Wij ranken alle bedrijven op basis van deze score en maken die ranking normaal verdeeld.

 

Aandelen opkomende markten

De volgende strategie is van toepassing en vormt een integraal onderdeel van het beleggingsproces: het fonds streeft naar een portefeuille waarvan de CO2-intensiteit lager is dan de CO2-intensiteit van de benchmark.

 

Bedrijfsobligaties

Naast genoemde bedrijfsuitsluitingen integreren wij op structurele wijze ESG-risico’s en ESG-factoren in het beleggingsproces van het fonds waarin wordt belegd. De volgende strategie binnen bedrijfsuitsluitingen is van toepassing en vormt een integraal onderdeel van het beleggingsproces:

• Het fonds streeft naar een portefeuille waarvan het ESG-profiel beter is dan het ESG-profiel van de benchmark.

• Het fonds heeft als doelstelling om minimaal 50% reductie van de CO2-uitstoot in het jaar 2030 te behalen ten opzichte van ultimo 2020. Dit wordt gerealiseerd door een gemiddelde reductie van 7% per jaar. De lange termijn doelstelling is om uiterlijk in 2050 een klimaat neutrale portefeuille te beheren.

 

Als onderdeel van de kredietanalyse worden ESG risico’s beoordeeld in aanvulling op de meer traditionele kwantitatieve- en kwalitatieve factoren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van bij MSCI ESG-Research ingekochte ESG-research en -ratings. Vervolgens wordt beoordeeld of tegenover deze risico’s voldoende rendement staat. Als de markt een voldoende hoge vergoeding biedt kan ook belegd worden in bedrijven met een hoog ESG-risico.

 

Staatsobligaties en overheidsgerelateerde obligaties

Naast genoemde landenuitsluitingen wegen wij ESG-risico’s en factoren waar van toepassing en relevant mee in het beleggingsproces van het fonds waarin wordt belegd. ESG-factoren worden beoordeeld in aanvulling op de meer traditionele kwantitatieve- en kwalitatieve factoren. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van een onafhankelijke dataleverancier: MSCI ESG-Research. De focus ligt hierbij op de invloed die ESG-factoren hebben op de obligatiemarkten in tegenstelling tot de meer normatieve landenuitsluitingen.

 

Voor informatie over de benchmarks die worden toegepast in de fondsen waarin wordt belegd, verwijzen wij naar de prospectus van dit fonds.

EU-Taxonomie

Dit fonds streeft geen milieudoelstelling zoals gedefinieerd in de EU-Taxonomie na.

Beoordeling duurzaamheidskenmerken

Vanaf 1 januari 2022 beoordelen wij de mate waarin aan de duurzaamheidskenmerken is voldaan. Hierover rapporteren wij in het jaarverslag over 2022. Dit wordt gepubliceerd in 2023.

 

Herziening van informatie artikel 12 SFDR (pdf)

 

 

Overige informatie