Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Achmea IM Global High Yield Fund EUR hedged

Het Achmea IM Global High Yield Fund EUR hedged heeft als doel een aantrekkelijk rendement te behalen bij een lager risico dan de benchmark en bescherming te bieden in dalende markten.

Maatschappelijk verantwoord beleggen

 

Het Maatschappelijk Verantwoord Beleggen beleid is van toepassing op het fonds.

 

Bij het beheer houden wij rekening met duurzaamheidsrisico’s. Duurzaamheidsrisico’s worden geïdentificeerd met behulp van ESG-ratings die zijn opgesteld door een onafhankelijke partij. Aan de hand van de ESG-ratings worden duurzaamheidsrisico’s geïdentificeerd die financieel effect kunnen hebben op de beleggingen. Wij bepalen per beleggingsfonds in welke mate en op welke wijze de geïdentificeerde duurzaamheidsrisico’s gemitigeerd dienen te worden. Indien nodig en mogelijk worden de duurzaamheidsrisico’s gemitigeerd aan de hand van ESG- beleidsinstrumenten, bijvoorbeeld best-in-class beleid, ESG-tilting strategieën en thematisch gedreven uitsluitingsstrategieën.

 

Wij onderzoeken de wijze waarop de beoordeling van de waarschijnlijke effecten van duurzaamheidsrisico’s op het rendement van de belegging vorm kan worden gegeven.

 

Dit fonds promoot onder andere ecologische of sociale kenmerken of een combinatie van die kenmerken, maar heeft duurzame beleggingen niet als doel.

Bedrijfsuitsluitingen

Wij kiezen ervoor niet te beleggen in ondernemingen met betrokkenheid bij controversiële wapens en tabak, en hanteren een restrictief beleid ten aanzien van steenkolen en teerzanden. Ondernemingen of uitgevende instellingen komen ook in aanmerking voor uitsluiting van beleggingen, wanneer deze structureel internationale normen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen niet respecteren. Hiervoor wordt specifiek de naleving van internationale normen op het gebied van mensenrechten, arbeidsnormen, milieubescherming en anticorruptie beoordeeld. Deze normen zijn uiteengezet in:

• De 10 Global Compact principes van de Verenigde Naties.

• De OESO richtlijnen voor multinationale ondernemingen.

• UN Guiding Principles on Business and Human Rights.

 

De onderzoeksresultaten van de externe dienstverlener ISS ESG zijn relevant en bruikbaar bevonden om te bepalen in welke mate de normen op het gebied van op het gebied van mensenrechten, arbeidsnormen, milieubescherming en anticorruptie niet worden nageleefd.

 

Als normering geldt dat een onderneming of uitgevende instelling in aanmerking komt voor uitsluiting indien er een structurele geverifieerde betrokkenheid is bij activiteiten en/of gebeurtenissen die in strijd zijn met de internationale normen (>2 jaar een rode beoordeling bij ISS ESG). Voor de vaststelling van een dergelijke schending wordt de impact op de samenleving en/of milieu aan de hand van ernst, schaal en onomkeerbaarheid van de kwestie in ogenschouw genomen.

 

Aan de hand van de onderzoeksresultaten van ISS ESG laat de beheerder jaarlijks, medio het jaar, het beleggingsuniversum toetsen op naleving van de internationale normen. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek kunnen wij overgaan tot uitsluiting van specifieke ondernemingen of uitgevende instellingen. Naast de oordelen van ISS ESG worden ook de inspanningen om de negatieve gevolgen van de schending te adresseren en de mate waarin ISS ESG inschat dat de schending in de toekomst wordt beëindigd meegewogen in het eindbesluit.

 

Indien wordt vastgesteld dat een onderneming of uitgevende instelling niet voldoet aan de normen wordt deze toegevoegd aan of gehandhaafd op de uitsluitingslijst. Posities in deze onderneming of uitgevende instelling worden verkocht. Indien wordt vastgesteld dat de onderneming of uitgevende instelling weer voldoet aan de normen wordt deze verwijderd van de uitsluitingslijst. Posities mogen dan weer opgebouwd worden.

 

In aansluiting op het landenbeleid kiezen wij ervoor om niet te beleggen in staatsbedrijven van landen die uitgesloten zijn. Dit betreft ondernemingen waarin de uitgesloten staat een belang heeft van 50% of meer. Passend bij het thema gezondheid, kan Achmea IM besluiten om staatsbedrijven gerelateerd aan gezondheidszorg niet uit te sluiten van beleggingen.

Landenuitsluitingen

Staatsobligaties van landen worden uitgesloten van beleggingen, wanneer in deze landen structureel internationale conventies en verdragen niet nageleefd worden. Voor het landenbeleid worden onderstaande conventies en verdragen in acht genomen:

• De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (mensenrechten).

• Fundamentele Principes en Rechten op het Werk (arbeidsnormen).

• Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie (anti-corruptie).

 

De onderzoeksresultaten uit de indices van de volgende instituten zijn relevant en bruikbaar bevonden om te bepalen in welke mate de conventies en verdragen in de individuele landen nageleefd worden:

 a.1 Freedom House met de Freedom in the World index ten aanzien van mensenrechten,

 b.1 ITUC met de ITUC Global Rights index ten aanzien van arbeidsnormen,

 c.1 Transparency International met de Corruption Perception index ten aanzien van anti-corruptie.

 

Voor het landenbeleid worden minimumeisen gesteld aan de prestaties op de bovengenoemde indices. Als normering geldt:

 a.2 De vrijheid-rating in de Freedom in the World index dient <7 te zijn.

 b.2  De ITUC rating in de ITUC Global Rights index dient <5+ te zijn.

 c.2 De CPI score in de Corruption Perception index dient >19 te zijn.

 

Indien een land op één van de drie indices niet voldoet aan de normering komt het land in aanmerking voor uitsluiting. Hiertoe bepalen wij jaarlijks aan het eind van het jaar de prestaties van de individuele landen op bovengenoemde indices.

 

Indien de prestatie van een land niet voldoet aan de normering wordt dit land toegevoegd aan of gehandhaafd op de lijst van uitgesloten landen. Posities in dit land worden verkocht. Indien de prestatie van een land wel weer voldoet aan de normering wordt het land verwijderd van de lijst van uitgesloten landen. Posities in dit land mogen dan weer opgebouwd worden.

Engagement

Wij gaan in gesprek met ondernemingen waarin wij namens beleggingsinstellingen/ klanten beleggen. Meer informatie over engagement e is te vinden in het MVB-beleid van Achmea IM. Dit document is beschikbaar op deze website bij Documentatie MVB.

ESG-integratie

Dit Fonds heeft in haar beleggingsproces de beoordeling van de mate van ESG-integratie bij de externe vermogensbeheerders opgenomen. Zodoende vormt ESG-integratie een integraal onderdeel van het beleggingsproces.

 

Het fonds hanteert de ICE Bank of America (BofA) Non-Financial Developed Markets High Yield Constrained Total Return Index (EUR hedged) als benchmark. Deze benchmark is niet consistent met de door dit fonds gepromote kenmerken. De methodiek van de benchmark-leverancier is beschikbaar via de website van theice.com.

 

Vanaf 1 januari 2022 beoordelen wij de mate waarin aan de duurzaamheidskenmerken is voldaan. Hierover rapporteren wij in het jaarverslag over 2022. Dit wordt gepubliceerd in 2023.

Contactpersoon

Jeroen van Rumund
Jeroen van Rumund

Business Development Director

+31622455926