Privacy Statement

 

​Over Achmea

Achmea Investment Management B.V. ("Achmea IM") is onderdeel van de Achmea groep, één van de grootste financiële dienstverleners in Nederland. Achmea IM is een 100% dochteronderneming van Achmea B.V.
 

Wettelijke eisen en gedragscode

Alle bedrijven binnen de Achmea groep dienen te voldoen aan de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens ("WBP"). Binnen de Achmea groep is Achmea B.V. verantwoordelijk voor de verwerkingen als bedoeld in de WBP. Ook Achmea IM voldoet aan die eisen en onze verwerking van persoonsgegevens is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.*
 
Daarnaast volgen de bedrijven binnen de Achmea groep de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Die code is door het Verbond van Verzekeraars samen met de Nederlandse Vereniging van Banken opgesteld en sinds 3 februari 2003 van kracht. De tekst is (onder meer) te vinden op: www.verzekeraars.nl.
 

Uw persoonsgegevens

Bij de aanvraag van een financiële dienst vragen wij u om persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken wij voor het accepteren van uw aanvraag en, na acceptatie, het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst. Ook kunnen wij deze gegevens gebruiken om u te informeren over andere producten en diensten. Als u geen prijs stelt op die informatie, kunt u ons dat laten weten. Wij blokkeren dan die informatieverstrekking.
 

Uw persoonsgegevens zijn goed beveiligd

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Onze systemen en programma’s zijn goed beveiligd, om te voorkomen dat onbevoegden van binnen of buiten onze organisatie toegang hebben tot uw persoonsgegevens.
 

Uw rechten

U kunt ons laten weten dat er geen persoonsgegevens van u mogen worden verwerkt in het kader van marketingactiviteiten. We zullen er dan voor zorgen dat dat niet gebeurt en dat u in dat kader niet (langer) benaderd wordt. Wilt u weten of alle gegevens die wij van u hebben juist zijn, dan kunt u daar navraag naar doen. Wij zijn dan verplicht u binnen vier weken een overzicht van uw gegevens te leveren. U kunt zich in beide gevallen schriftelijk tot ons wenden en wij zullen uw verzoek kosteloos verwerken. Uw verzoek kunt u richten aan de privacymanager van de Achmea groep:
 
Achmea B.V.
Afdeling Achmea Compliance
T.a.v. de Privacymanager Achmea
Postbus 9150
7300 HZ Apeldoorn
 
U kunt de Privacymanager ook een e-mail sturen op mailadres privacymanager@achmea.nl. Ook als u vragen heeft over het privacystatement kunt u zich schriftelijk tot de privacymanager van de Achmea groep wenden.
 

Wijzigingen

Achmea IM behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Vanzelfsprekend zal Achmea IM waar nodig het privacystatement aanpassen als dat op basis van wet(swijzigingen) of rechtspraak noodzakelijk is. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze website bezoekt.
 
* Achmea heeft haar verwerkingen van persoonsgegevens gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze meldingen zijn opgenomen op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). Klik op ‘Melden’, ‘Meldingenregister’ en vul bij ‘Zoeken naar verwerkingen’ de naam ‘Achmea’ in.