Disclaimer

 
​U bevindt zich op de website van Achmea Investment Management B.V. ("Achmea IM").
 
De gegevens op deze website worden u onder de volgende algemene disclaimer aangeboden. Naast deze algemene disclaimer gelden onder meer nog (i) Achmea IM’s privacy statement en cookiebericht en (ii) indien van toepassing, aanvullende informatie aan u verstrekt als (aanstaande) deelnemer in één van Achmea IM’s beleggingsinstellingen.
 

Nederlands recht

Op deze website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. De gegevens op deze website zijn bedoeld voor mensen die in Nederland wonen en voor bedrijven die in Nederland gevestigd zijn. Bij een woonplaats of vestigingsplaats in het buitenland kunnen andere regels gelden.
 

Algemene uitgangspunten

Bij het samenstellen van de gegevens op deze website is grote zorgvuldigheid betracht en zijn algemene uitgangspunten gehanteerd. Daarvan staat niet vast of die ook op uw persoonlijke situatie van toepassing zijn. De gegevens zijn derhalve uitsluitend indicatief bedoeld en houden niet een persoonlijk advies of aanbeveling in. Achmea IM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade als gevolg van uw gebruik van de website of van de gegevens op deze website.
 

Juistheid en volledigheid gegevens

Achmea IM spant er zich voor in om de gegevens op deze website juist, volledig en actueel te doen zijn. Achmea IM behoudt zich het recht voor om de gegevens op deze website op elk moment en met onmiddellijke ingang te wijzigen. Mochten er ondanks de inspanningen van Achmea IM onjuistheden of onvolledigheden in de gegevens voorkomen of zouden gegevens onverhoopt niet actueel zijn, dan aanvaardt Achmea IM geen aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen indien u van die gegevens gebruik maakt.
 

Externe websites

Op deze website wordt soms door middel van een hyperlink naar externe websites verwezen. De informatie op deze externe sites is door ons niet gecontroleerd op juistheid. Achmea IM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van die websites of voor de inhoud van websites die naar de website van Achmea IM verwijzen.
 

Virussen en andere schadelijke componenten

Achmea IM stelt zoveel mogelijk zeker dat de gegevens, software en verwijzingen via hyperlinks of anderszins die via deze website beschikbaar zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten. Een garantie kan daarvoor echter niet worden gegeven. Achmea IM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen die het gebruik van gegevens of software of het volgen van een verwijzing met zich meebrengt.
 

Toegankelijkheid

Achmea IM streeft een goede toegankelijkheid van deze website na en doet al hetgeen redelijkerwijs in zijn vermogen ligt en verwacht mag worden om dat zeker te stellen. Een garantie dat die toegankelijkheid altijd is verzekerd kan echter niet worden gegeven. Achmea IM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen indien de toegankelijkheid op enig moment wordt belemmerd, bijvoorbeeld als gevolg van storingen op het internet of in het energienet.
 

Verwerking berichten

Achmea IM beoogt een snelle en adequate afhandeling van uw verzoeken. Achmea IM garandeert echter niet dat aan op deze website vermelde e-mail adressen verzonden e-mails of ter attentie van Achmea IM via de website verzonden andersoortige elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Achmea IM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van het niet of niet tijdig ontvangen of verwerken van dergelijke berichten.
 

Intellectueel eigendom

Alle gegevens op deze website (teksten, foto’s, illustraties, handelsnamen, logo’s, woord- en beeldmerken) zijn eigendom van of in licentie bij Achmea IM en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht of enig ander recht van intellectueel eigendom. U mag gegevens van de website voor privédoelen gebruiken, onder de voorwaarde dat u de gegevens verder ongewijzigd laat en vermeldt dat u deze heeft gevonden op de website van de Achmea IM. Indien u gegevens van de website wilt gebruiken voor commerciële doeleinden, moet u daarvoor eerst toestemming vragen.
 

Over de disclaimer

Achmea IM behoudt zich het recht voor om deze disclaimer op elk moment en met onmiddellijke ingang aan te passen. De meest actuele disclaimer vindt u altijd op deze website.
 
Achmea Investment Management B.V., januari 2016
 
Achmea Investment Management B.V., statutair gevestigd te Zeist (KvK 18059537), beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen, zoals bedoeld in de Wet op het financieel toezicht. Achmea Investment Management B.V. is ingeschreven in het register van de Stichting Autoriteit Financiële Markten onder nummer 15001209.
 
Disclaimer Achmea Investment Management B.V. in hoedanigheid van beheerder van Achmea paraplu fonds A:
 
DISCLAIMER
 
Algemeen
 
Achmea Investment Management B.V., statutair gevestigd te Zeist (KvK 18059537), beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen, zoals bedoeld in de Wet op het financieel toezicht. Achmea Investment Management B.V. is ingeschreven in het register van de Stichting Autoriteit Financiële Markten onder nummer 15001209.
 
Centraal Beheer is een handelsnaam van Achmea Investment Management B.V.. Omdat de handelsnaam Centraal Beheer ook wordt gevoerd voor andere bedrijfsonderdelen en/of rechtspersonen onderdeel uitmakend van de Achmea Groep, wordt opgemerkt dat eventuele beleggingen in de Achmea beleggingsfondsen als genoemd op de website geen onderdeel zijn of vormen van een verzekerings-, bank- of ander financieel product, dan wel andere financiële dienstverlening, zoals gevoerd door een ander bedrijfsonderdeel en/of rechtspersoon niet zijnde Achmea Investment Management B.V. (hierna te noemen "Achmea IM").
 
Lees de informatie in deze disclaimer zorgvuldig door voordat u verder gaat naar de website.
 
Belangrijke informatie betreffende de Achmea beleggingsfondsen
 
De informatie en documenten op de website zijn geen aanbod of uitnodiging om participaties in Achmea beleggingsfondsen of andere effecten te verkrijgen, te verkopen of anderszins te verhandelen. Ook is het niet de bedoeling dat de informatie of documenten op de website worden gebruikt om te worden verspreid of gebruikt door personen in een land waarin de Achmea beleggingsfondsen niet zijn geregistreerd voor aanbieden aan (al dan niet niet-professionele) beleggers, waaronder de Verenigde Staten van Amerika en enige lidstaat van de Europese Economische Ruimte anders dan Nederland, of waar verspreiding of gebruik van de informatie anderszins onder plaatselijke wetgeving niet is toegestaan.
 
Geen van de participaties in de Achmea beleggingsfondsen zijn geregistreerd onder de United States Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, noch is enig Achmea beleggingsfonds geregistreerd onder de United States Investment Act Company Act van 1940 van de Verenigde Staten van Amerika, zoals gewijzigd. De participaties in de Achmea beleggingsfondsen mogen niet worden aangeboden, verkocht of geleverd, direct of indirect, in de Verenigde Staten van Amerika, hun gebiedsdelen of bezittingen, enige staat van de Verenigde Staten en het District van Colombia, tenzij zulks geschiedt in overeenstemming met regulation S van voornoemde Securities Act of als gevolg van een ontheffing van de in de genoemde wet vervatte registratieplicht. Afgezien van bepaalde, beperkte uitzonderingen zal Achmea IM geen inschrijvingen aanvaarden van personen die zijn gevestigd in de Verenigde Staten of handelen voor rekening of ten bate van enig persoon in de Verenigde Staten.
 
Lees het prospectus van het relevante Achmea beleggingsfonds om te zien waar het beleggingsfonds is geregistreerd.
 
De Achmea beleggingsfondsen zijn mogelijk niet passend of geschikt voor iedere belegger of het is onder (plaatselijke) wetgeving niet toegestaan voor een belegger participaties in de Achmea beleggingsfondsen te verkrijgen of te verkopen. Achmea IM verzoekt beleggers zich te laten adviseren door eigen onafhankelijke adviseurs alvorens over te gaan tot een transactie en zich bovendien op de hoogte te (doen) stellen van fiscale, juridische dan wel andere (plaatselijke) regels en beperkingen en zich daaraan te houden. Achmea IM is niet aansprakelijk voor enige schending van enige zodanige beperking door wie dan ook, ongeacht of deze een mogelijke koper van de participaties van een Achmea beleggingsfonds is of niet.
 
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor alle op deze website van Achmea IM vermelde beleggingsfondsen is een prospectus, bestaande uit een basis prospectus inclusief bijlage(n), aanvullend prospectus inclusief bijlage(n) (waaronder de Voorwaarden Achmea paraplu fonds A), en de Essentiële Beleggersinformatie opgesteld met daarin meer informatie over ieder beleggingsfonds en de bijbehorende risico’s en kosten. Loop geen onnodig risico. Lees de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus voordat u besluit over te gaan tot een transactie.
 
Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle rechten voorbehouden.
 
Achmea Investment Management B.V., januari 2016