Risk en compliance

​​
Pensioenfondsen, verzekeraars en andere institutionele beleggers vertrouwen ons hun vermogen toe. We gaan uiterst zorgvuldig om met deze verantwoordelijkheid. We besteden veel zorg aan risicobeheersing en aan een uitvoering die voldoet aan wet- en regelgeving. We denken vooraf mee, geven tussentijds heldere rapportages en controleren achteraf. Zo bieden we u inzicht in risicobeheersing en compliance.
 
 


Verankerd in de bedrijfsvoering

Compliance en risicomanagement zijn sterk verankerd in onze bedrijfsvoering. De afdeling Operational Risk en Compliance bewaakt voortdurend of onze dienstverlening voldoet aan alle eisen. Daarnaast beschikken we over een ISAE-3402 certificering (type II): jaarlijks laten we onze bedrijfsvoering door een onafhankelijk accountant toetsen.

 

Onafhankelijke positie

De afdeling Operational Risk en Compliance heeft een onafhankelijke positie binnen Achmea Investment Management. We rapporteren direct aan de directeur financiën en risicomanagement. Daarnaast is er een functionele rapportagelijn naar de directeur Compliance & Operational Risk Management van Achmea. Operational Risk en Compliance heeft een escalatiemogelijkheid naar de Raad van Commissarissen van Achmea Investment Management.
 

Beleid en regelingen

 

Algemene gedragscode Achmea

De gedragscode beschrijft hoe we binnen Achmea omgaan met elkaar, bedrijfsinformatie en -middelen, de werkomgeving, belangenverstrengeling, incidenten en klachten.
 

Complianceregeling Mededinging Achmea

Achmea streeft naar een markt die zichtbaar en controleerbaar vrij is van ongeoorloofde mededingingsbeperkingen. Met deze regeling wil Achmea bevorderen dat het mededingingsrecht strikt wordt nageleefd binnen alle bedrijfsonderdelen.
 

Best Execution Beleid

Dit beleid beschrijft op welke wijze invulling wordt gegeven aan de verplichting om het best mogelijk resultat voor haar cliënten te behalen bij de uitvoering van orders. 
 

Beleid belangenverstrengeling

We nemen alle redelijke maatregelen om belangenverstrengeling te onderkennen, te monitoren en te beheersen.

 

Integriteitsbeleid

Het integriteitbeleid beschrijft de manier waarop we handelen in overeenstemming met normen en waarden, afspraken en regels.
 

Inducementbeleid

Dit beleidskader beschrijft hoe we in het bijzonder voldoen aan de relevante wet- en regelgeving inzake inducements (beloningen voor bijvoorbeeld bemiddeling of advisering rond financiële producten). 
 

Customer due diligence beleid

Ons CCD-beleid (customer due diligence) biedt een vaste werkwijze om de identiteit, achtergrond en classificering van cliënten te verifiëren, voorafgaand aan een zakelijke betrekking.
 

Insiderregeling Achmea

Deze gedragscode geldt voor alle medewerkers die beschikken of kunnen beschikken over koersgevoelige informatie (‘insiders’). De gedragscode geldt niet alleen voor personeelsleden van Achmea, maar ook voor externe collega’s met een tijdelijke dienstbetrekking.
 

Klokkenluidersregeling Achmea

De klokkenluidersregeling beschrijft de gang van zaken die in werking treedt zodra een medewerker een eventueel gevoelig en vertrouwelijk incident meldt: meldingsprocedure, onderzoeksprocedure, geheimhouding en rechtsbescherming.
 

Remuneratierapport Achmea

Ons beloningsbeleid maakt onderdeel uit van het beloningsbeleid van Achmea. Jaarlijks maakt Achmea een remuneratierapport openbaar waarin een toelichting wordt gegeven op het beloningsbeleid inclusief geaggregeerde cijfermatige informatie. In dit rapport kunt u meer lezen over het beloningsbeleid van Achmea Investment Management.
 

Een klacht indienen

Voldoen wij niet aan uw verwachtingen? Laat het ons weten!
Samen met u zorgen we dan voor een oplossing. U kunt contact opnemen met uw accountmanager of contactpersoon. U mag ook een mail sturen naar secretariaat.AIM@achmea.nl. Lees meer over ons klachtenbeleid.