Beleggingsadministratie en rapportage

Wij bieden u heldere rapportages, onafhankelijke performancemeting, nauwkeurige monitoring en risicobeheersing op basis van een betrouwbare beleggingsadministratie. U bent volledig geïnformeerd en in control. Onze rapportages geven u inzicht in de resultaten van het beleid, bieden handvatten voor mogelijke beleidsaanpassingen en voldoen aan de rapportageverplichtingen van toezichthouders.
 

Betrouwbare beleggingsadministratie

Met de beleggingsadministratie borgen we dagelijks een tijdige, juiste en volledige administratieve vastlegging van de portefeuilles in het portfoliomanagementsysteem. Binnen dit systeem worden de transacties verwerkt, de standen gereconcilieerd en de posities gewaardeerd. De beleggingsadministratie dient als basis voor de verantwoording aan onze klanten. Op basis hiervan vinden de rapportage, performancemeting en monitoring plaats.
 

Onafhankelijke performancemeting

We voeren dagelijks een onafhankelijke performancemeting uit van de gehele portefeuille en van de deelportefeuilles volgens vastgestelde richtlijnen. Per beleggingscategorie en per vermogensbeheerder(s) wordt de performance vergeleken met de gekozen benchmarks. De performancemeting vindt plaats volgens de GIPS-richtlijnen (Global Investment Performance Standards), een internationaal erkende norm voor vermogensbeheerders. GIPS garandeert institutionele klanten dat beleggingsrendementen transparant en op dezelfde wijze worden berekend en gepresenteerd.
 

Drie typen rapportages

We informeren u periodiek over verschillende aspecten van de beleggingen van het pensioenfonds. Dat doen we met managementrapportages, financiële rapportages en rapportages aan de toezichthouder:
 

Managementrapportages

Deze rapportages geven het pensioenfonds inzicht in de ontwikkeling van de beleggingsportefeuille, de ontwikkeling van de gehele financiële positie en dekkingsgraad, ontwikkelingen op de financiële markten, ontwikkelingen bij de aangestelde operationeel vermogensbeheerder(s) en/of beleggingsinstelling(en) en mandaat compliance. Daarnaast is het mogelijk om op dagbasis inzicht te krijgen via het Online Dashboard.
 

Financiële rapportages

 

Financiële- en risicotabellen

Volgens vastgelegde processen worden elk kwartaal financiële rapportages opgesteld. Deze geven het pensioenfonds inzicht in financiële en risicotabellen.  Eenmaal per jaar wordt een volledig jaarwerk opgeleverd.  Deze jaarwerkrapportage wordt door een door de fiduciair beheerder aangewezen externe accountant gecontroleerd om te borgen dat alle opgenomen elementen juist en volledig zijn. De oplevering vindt plaats op een met het pensioenfonds overeengekomen werkdag na jaareinde.
 

Kosten vermogensbeheer

De totale kosten vermogensbeheer worden per jaar inzichtelijk gemaakt. Deze kosten worden opgeleverd conform de “Aanbevelingen van de Pensioenfederatie”. Deze kosten worden, ook voor het jaarwerk, eenmaal per contractjaar in de maand april verzameld, geanalyseerd en na controle door de (fiduciair beheerder) aangestelde externe accountant aan het pensioenfonds gerapporteerd in de vorm van jaarstaat J402 en een paragraaf voor het jaarverslag.
 

Jaarverslag

De teksten voor het bestuursverslag van het jaarverslag van het pensioenfonds worden in overleg met het pensioenfonds opgeleverd. Deze teksten omvatten het beleggingsbeleid over het afgelopen jaar, een weergave van de rendementen op beleggingscategorieniveau, ontwikkelingen op de financiële markten, een toelichting per beleggingscategorie, toelichting op de ontwikkeling van de rentehedge en (indien van toepassing) een toelichting op het maatschappelijk verantwoord beleggen, een toelichting op de totale kosten vermogensbeheer en een vooruitblik.
 

Rapportages aan de toezichthouder

Volgens vastgelegde processen worden rapportages aan de toezichthouder opgesteld. Rapportages zijn op beleggingscategorieniveau (FTK; op kwartaalbasis) en regelniveau (DRA; op maand- en kwartaalbasis). Deze rapportages worden opgeleverd aan het pensioenfonds op de door de toezichthouder opgelegde werkdag. Wanneer de toezichthouder om aanvullende rapportage vraagt (bijvoorbeeld door een wijziging in wet- en regelgeving) zal deze geleverd worden na onderlinge afstemming met het pensioenfonds en eventueel tegen een vooraf overeengekomen additionele vergoeding.